Navigatie overslaan
Wilde zwaan / Jan Lok Alle berichten

Drenthe moet verstoring van vogels rond Fochteloërveen aanpakken

Geplaatst op 21 februari 2022

Vogels in het Fochteloërveen hebben veel hinder van de wijk Kloosterveen, die de afgelopen jaren in Assen is verrezen. De verstoring door recreatie is er sterk toegenomen. Zo blijkt uit een onderzoek dat de provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben laten doen naar verstoring van vogels en draagkracht in en rond het Natura 2000-gebied Fochteloërveen. De provincie Drenthe moet nu maatregelen nemen die ervoor zorgen dat het gebied weer aan de gestelde eisen voldoet.

Dit onderzoek was ‘afgedwongen’ door de Natuur & Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. Die zouden anders hun juridische procedure vervolgen tegen de komst van nieuwbouwwijk Kloosterakker, een voorgenomen uitbreiding van de wijk Kloosterveen, bij Assen. Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga heeft in hun rapportage aangetoond dat de vogels in het Fochteloërveen nu al veel hinder hebben van de wijk Kloosterveen. Zo is belangrijk foerageergebied opgeslokt door woningbouw. In vergelijking met tien jaar geleden is de verstoringsdruk door fietsers en wandelaars met 55 procent toegenomen. Verstoring door verjaging en recreatief gebruik op kavels, door onder andere wandelaars met honden langs perceelranden, is met ruim 25 procent toegenomen.

Toendrarietgans / Jan Lok Toendrarietgans / Jan Lok

Toendrarietgans en kleine zwaan

Toendrarietgans, kleine zwaan, wilde zwaan en kraanvogel slapen in het Fochteloërveen maar zoeken vooral voedsel (oogstresten) op de akkers die direct grenzen aan het hoogveen. De akkers in de directe omgeving zijn cruciaal als verzamel-, rust- en slaapplaats. Juist daar zijn de afgelopen decennia wandel- en fietspaden en bruggetjes aangelegd en is er steeds meer verstoring gekomen door menselijke activiteiten. Ook de opkomst van bollen- en bomenteelt knelt met de Natura 2000-doelen in het hoogveen. Met de komst van Kloosterakker zal verstoring verder toenemen en verdwijnt opnieuw belangrijk foerageergebied van beschermde vogels.

Kleine zwaan / Jelle de Jong Kleine zwaan / Jelle de Jong

Verplichte maatregelen

De natuurorganisaties waren met de provincie overeengekomen dat het beroep tegen de vergunning voor de realisatie van Kloosterakker zou worden ingetrokken als de provincie maatregelen neemt om de instandhoudingsdoelstellingen te halen en verslechtering van de situatie voor de vogels te voorkomen. Het betreft maatregelen die in het onderzoek worden voorgesteld.

Concrete aanbevelingen

Bureau Altenburg & Wymenga heeft – mede dankzij adviezen en decennialange telreeksen van WetlandWacht Herman Feenstra – aanbevelingen geformuleerd om de leefsituatie voor de vogels te verbeteren. Zo zouden er ganzenfoerageergebieden ingesteld kunnen worden op kavels met de hoogste potentiële opvangcapaciteit.

Daarnaast kunnen er met agrariërs afspraken gemaakt worden over het beperken van de grondbewerking na de oogst. Hierdoor blijven er meer oogstresten van aardappel, maïs, graan en suikerbiet op de akkers achter. De vogels kunnen hier dan de winter mee doorkomen. Uiteraard zullen de agrariërs die natuurvriendelijker gaan boeren hier voor beloond moeten worden.

Andere aanbevelingen uit het rapport hebben betrekking op het gerichter sturen van de recreatiedruk, en vooral ook versterkt toezicht en een betere handhaving. Bovendien zal er iets gedaan moeten worden om de overlast van luchtvaart te beperken. Vooral helikopters en luchtballonnen zorgen voor intensieve verstoring van grote groepen ganzen. Die overlast is de afgelopen tien jaar met 31 procent toegenomen.

Kraanvogel / Birdphoto Kraanvogel / Birdphoto

Blij met aanbevelingen

“We zijn blij met de aanbevelingen uit het rapport”, stelt Nico Korporaal, beleidsmedewerker Wetlands bij Vogelbescherming Nederland. “Het onderzoek toont aan dat de draagkracht van het gebied door een combinatie van verstoringen te gering is geworden voor de zwanen en ganzen. Door de verplichting van de provincie om maatregelen te treffen, verwachten wij dat de situatie voor met name toendrarietganzen, kleine en wilde zwanen en kraanvogels zal verbeteren. De betrokken partijen gaan de komende tijd met elkaar in overleg om tot een plan van aanpak te komen. Hopelijk zullen concrete maatregelen die de vogels ten goede komen dan snel volgen.”

Vrijwilliger worden

Word je ook vrijwilliger? Vogels en natuur beschermen? Met z'n allen komen we verder! We zoeken allerlei soorten vrijwilligers.

Help mee

WetlandWacht bij jou in de buurt

WetlandWachten van Vogelbescherming houden de belangrijkste wetlands van ons land nauwlettend in de gaten. Als er bedreigende ontwikkelingen zijn voor de natuur en vogels, komen ze direct in actie. Signaleer je zelf bedreigingen of wil je advies over natuurontwikkeling en de vogels in een wetland?

Neem contact op met een WetlandWacht