Navigatie overslaan
Bontbekplevier op zeedijk Oosterschelde / Wilco Jacobusse Alle berichten
Bontbekplevier op zeedijk Oosterschelde / Wilco Jacobusse Chris van der Heijden

Door Chris van der Heijden
Birdingplaces.eu

Kustvogels met succes aan de dijk gezet

Geplaatst op 20 november 2023

Strandbroeders en kustvogels hebben het zwaar in Nederland. Het vinden van een geschikte broedplek is een helse klus aan de drukke Nederlandse kust. Dankzij enkele gulle gevers kon Vogelbescherming samen met Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten in 2023 in Zeeland drie schelpenstrandjes aanleggen. Potentiële broedplekken voor kustvogels zoals de bontbekplevier, strandplevier en scholekster. Heeft deze maatregel uit het Actieplan Deltanatuur 2050 gewerkt? Spoiler alert: het antwoord is ja. We blikken terug op het eerste seizoen.

Tijdelijke afrastering broedgebied met flexraster met informatiebordje / Wilco Jacobusse Tijdelijke afrastering broedgebied met flexraster met informatiebordje / Wilco Jacobusse Tijdelijke afrastering broedgebied met flexraster met informatiebordje / Wilco Jacobusse

Kustvogels broeden graag op kale plekken langs de kust. Op schorren, slikken, stranden en zandplaten. Daar maken ze een klein onopvallend nestkuiltje waarin ze hun goed gecamoufleerde eieren leggen. Veel van die kaalgeslagen broedlocaties ontstonden vroeger als vanzelf na stormen, overstromingen of door de werking van eb en vloed. Maar sinds de Nederlandse delta is getemd door de Deltawerken zijn er veel minder van dit soort onbegroeide broedplekken langs de kust. En de toenemende recreatie heeft de schaarste aan broedplekken alleen maar doen toenemen.

Om die nood te lenigen zijn er in 2023 met steun van Natuurmonumenten en Vogelbescherming drie schelpenstrandjes aangelegd in Zeeland. Twee aan de Oosterschelde en één aan de Westerschelde. En in 2024 volgen er nog twee. De schelpenstrandjes zijn een eerste concrete maatregel uit het Actieplan Deltanatuur 2050, dat mede op initiatief van Vogelbescherming is opgesteld. Wat deze schelpenstrandjes bijzonder maakt is dat ze buiten natuurgebieden liggen, langs drukke dijken en vaak in de buurt van de bebouwde kom.. Maar werkt het ook?

Schoonmaakactie met lokale schoolklas - broedstrandje bontbekplevier Zierikzee / Wilco Jacobusse Schoonmaakactie met lokale schoolklas - broedstrandje bontbekplevier Zierikzee / Wilco Jacobusse Schoonmaakactie met lokale schoolklas - broedstrandje bontbekplevier Zierikzee / Wilco Jacobusse

Nationaal Park Oosterschelde is samen met Natuurmonumenten nauw betrokken bij de aanleg van de schelpenstrandjes. We vragen Wilco Jacobusse - coördinator van het project bij Nationaal Park Oosterschelde – hoe het ervoor staat met de schelpenstrandjes.

Wilco Jacobusse: "Wat we in dit project samen met Vogelbescherming en Natuurmonumenten doen is best bijzonder. Er worden schelpenstrandjes opgehoogd die buiten bestaande natuurgebieden op openbaar terrein liggen. Precies daar waar voor vogels nauwelijks nestplekken te vinden zijn. Maar dat betekent ook dat het vaak drukke plekken zijn, dicht in de buurt van mensen."

"De schelpenstrandjes zijn helemaal niet zo groot. Soms maar dertig meter breed en drie meter diep. Maar de schelpenstrandjes liggen wel op bij vogels geliefde plekken, bij voorkeur in een aanspoelselhoek aan de dijkvoet, dichtbij de droogvallende slikken. We hogen de strandjes op met schelpen zodat ze niet onderlopen bij springtij. Tenslotte zetten we de strandjes in de broedperiode af met een flexraster en plaatsen we er een informatiebord bij."

Bewonersexcursie strandje Kattendijke / Wilco Jacobusse Bewonersexcursie strandje Kattendijke / Wilco Jacobusse Bewonersexcursie strandje Kattendijke / Wilco Jacobusse

De schelpenstrandjes liggen pal aan de dijk op openbaar terrein. Is dat niet gedoemd om te mislukken?

Wilco Jacobusse: "Dat zou je misschien denken, maar daar hebben we iets op bedacht. We werken hierbij nauw samen met de vogelexperts van Deltamilieu Projecten en bijna dertig vrijwilligers helpen ons met het inventariseren en beschermen van de strandjes. We gaan gesprekken aan met bewoners en recreanten, geven voorlichting en dragen ons enthousiasme voor deze vogels over. De betrokken vrijwilligers zijn van alle leeftijden."

"We betrekken schoolklassen uit de omgeving en vertellen hoe deze vogels soms helemaal uit Afrika naar Zeeland komen om op hun kleine strandje te komen broeden. Dat het bikkels zijn die in weer en wind pal aan het water hun jongen groot moeten zien te brengen. We nemen bewoners mee op kraamvisite als er jongen uit het ei zijn. Die aanpak werkt fantastisch. In Kattendijke, waar een van de strandjes ligt, hebben ze het in de dorpsvereniging inmiddels al over ‘onze bontbekplevieren’. Of neem het strand van Ouwerkerk. Midden op een bomvol strand met mensen, was een klein vierkant stukje afgezet rondom het nest van een bontbekplevier. Vier bontbekplevier-jongen zijn succesvol uitgevlogen en de recreanten op het strand vonden het fantastisch dat ze er getuige van konden zijn."

Help mee en maak de aanleg van meer schelpenstrandjes mogelijk

Veel kenmerkende vogels van de Zuidwestelijke Delta gaan in aantallen achteruit. Voor Vogelbescherming reden om samen met andere partijen over te gaan tot actie.

Sonja Weeda van Vogelbescherming zet zich daarvoor in: "De Zuidwestelijke Delta is een internationaal topgebied voor vogels en van zeer groot belang voor broedvogels, pleisterende en overwinterende vogels. Vogelbescherming heeft daarom de afgelopen jaren gewerkt aan een reeks grote en kleine maatregelen om vogelpopulaties weer gezond te krijgen. De aangelegde schelpenstrandjes in Zeeland zijn een eerste concrete maatregel uit het Actieplan Deltanatuur 2050 en laat meteen zien hoe goed ook relatief kleine ingrepen zoals het aanleggen van schelpenstrandjes kunnen werken. Het is ook een prachtig voorbeeld van het betrekken van het brede publiek bij de bescherming van kustvogels. Enerzijds door het respecteren van de ruimte van de vogels en actieve inzet van vrijwilligers en anderzijds door donaties van leden van Vogelbescherming die de aanleg van dit soort schelpenstrandjes mogelijk maken."

Wil jij ook de vogels steunen in waterrijke natuurgebieden zoals de Zuidwestelijke Delta?

En hoe waren de resultaten in 2023?

Wilco Jacobusse: "De broedresultaten op de schelpenstrandjes waren boven verwachting. Op alle drie de schelpenstrandjes werd meteen in het eerste jaar gebroed. Dat is al heel bijzonder. Twee paar bontbekplevieren en een paar scholeksters brachten met succes jongen groot. Zelfs een kleine plevier probeerde het, maar dat paar heeft het uiteindelijk niet gered omdat het nest werd leeggeroofd. We hebben daarnaast belangrijke kennis opgedaan en dingen geleerd. Zoals dat de ei-fase vrijwel altijd goed gaat, maar dat de meest kritieke fase de kuikenfase is. Dat zou erop kunnen wijzen dat de kuikens nadat ze uit het ei zijn gekropen eigenlijk meer rust nodig hebben en het rustgebied groter zou moeten zijn. Maar dat moeten we nog verder onderzoeken hoor."

Bontbekplevier net geboren jong - Strandje Katse Veer / Wilco Jacobusse Bontbekplevier net geboren jong - Strandje Katse Veer / Wilco Jacobusse Bontbekplevier net geboren jong - Strandje Katse Veer / Wilco Jacobusse

Een geslaagde pilot dus?

Wilco Jacobusse: "Absoluut! Het was in de Oosterschelde sowieso een goed jaar voor de bontbekplevier. Er werden meer dan 100 bontbekplevier-nesten geteld op de dijken en strandjes. Het lijkt erop dat de negatieve trend voor deze vogelsoort aan het ombuigen is. En daar dragen de nieuwe schelpenstrandjes aan bij. Een geweldig bijkomend resultaat van het schelpenstrandjes-project is ook de toename van het draagvlak en de bewustwording hier in Zeeland."

"Geweldig om te merken hoe groot het enthousiasme is bij het publiek voor dit project. We krijgen zoveel positieve reacties. Mensen voelen zich betrokken en willen voorkomen dat nesten verstoord worden. Ook het verhogen van de schelpenstrandjes blijkt een nuttige maatregel. Waar omliggende stranden werden overspoeld tijdens springtij en nesten wegspoelden, bleven onze verhoogde eilandjes droog en de nesten intact. Al met al een zeer veelbelovend begin. Ik ben ervan overtuigd dat we de kustvogels in Zeeland met het creëren van extra broedgelegenheid een serieuze duw in de rug kunnen geven. Zeker als we dit project nog verder kunnen uitbreiden!"

Actieplan Deltanatuur Zuidwestelijke Delta 2050

In Nederland krijg je weinig voor elkaar zonder samen te werken. Vanuit de Coalitie Delta Natuurlijk heeft Vogelbescherming het initiatief genomen tot het opstellen van het Actieplan Deltanatuur Zuidwestelijke Delta 2050. Dit initiatief is uitgewerkt met medewerking van het ministerie van LNV, Rijksdienst voor ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Deelnemers aan de Coalitie Delta Natuurlijk naast Vogelbescherming: het Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, WNF, Zuid-Hollands Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie.

Met al deze partijen heeft Vogelbescherming een compleet maatregelenpakket samengesteld om tot gezonde vogelpopulaties te komen. Ook het benodigd onderzoek maakt hier deel van uit. Met dit pakket gaan de deelnemende organisaties de komende jaren inbreng leveren aan onder meer lopende en nieuwe trajecten voor natuurherstel, gebiedsontwikkeling, beheerplannen, aanpassingen in de infrastructuur en bij het ontwikkelen van nieuw beleid om ervoor te zorgen dat de uitvoering daarvan nog beter bijdraagt aan de verbetering van de deltanatuur. Op die manier krijgt het papier handen en voeten en werken alle organisaties aan dezelfde doelen.

Grote gift

Overweeg je een grote gift voor een specifiek project zoals de schelpenstrandjes? Neem dan contact op met Sandra Peters, adviseur grote giften, via sandra.peters@vogelbescherming.nl. 

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Meehelpen strandbroeders te beschermen?

We zoeken vrijwillige vogelwachten die op verschillende stranden broedvogels beschermen door toezicht te houden en voorlichting te geven aan bezoekers. Ook het helpen bij afzettingen en doen van
waarnemingen is mogelijk.

Meer informatie