Navigatie overslaan
Brilduiker / Shutterstock Alle berichten

Duurzame IJsselmeer-visserij
in zicht

Geplaatst op 1 april 2019

Na meer dan 10 jaar onderhandelen is er nu een doorbraak. Er ligt een actieplan voor een duurzame visserij in het IJsselmeer, ondertekend door alle partijen, waaronder Vogelbescherming Nederland. De overheid stelt geld beschikbaar om het plan de komende drie jaar te kunnen uitvoeren. Vogelbescherming is blij met dit historisch resultaat.

Samen met Sportvisserij Nederland en Coalitie het Blauwe Hart werkt Vogelbescherming aan een ecologisch herstel van het IJsselmeer. Daar profiteren de vissen van en dus ook de vogels. Er is lang gesproken over een duurzame visserij in het IJsselmeer. Nu is er dan eindelijk een ommezwaai.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid dat het kabinet en de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland gezamenlijk 9,2 miljoen beschikbaar stellen voor de herstructurering van de schubvisvisserij. Met alle partijen zijn afspraken gemaakt om de komende drie jaar toe te werken naar een ecologisch en economisch duurzame IJsselmeervisserij.

Gezonde visstanden

Visbestanden moeten weer een kans krijgen om te herstellen voor de natuur én de visser. De beroepssector gaat daarom ‘oogsten uit de rente’, de natuurlijke aanwas van de visbestanden. Zo ontstaan gezonde visstanden. Een deel van de vissers krijgt hierdoor een beter toekomstperspectief, terwijl andere vissers die besluiten te stoppen gecompenseerd worden. Een visserij met toekomstperspectief kan ook meebewegen met de eisen die aan sector worden gesteld vanuit de Kaderrichtlijn Water en de Natura 2000-wetgeving.

Visbestanden moeten weer een kans krijgen om te herstellen voor de natuur én de visser.

Rekening houden met natuur

De beroepsvisserij in het gebied kan en moet in de toekomst beter rekening met de natuur. Dit betekent dat het verdrinken van vogels in netten gereduceerd gaat worden tot verwaarloosbare aantallen. Dit heeft belangrijke gunstige gevolgen voor alle duikende vogelsoorten, zowel de viseters (fuut, aalscholver, zaagbekken) als de duikeenden die leven van mosselen (toppereend, kuifeend, tafeleend en brilduiker).

En de bijvangst van trekvissen wordt geminimaliseerd. Daarnaast zal een gezonde visstand ten alle tijde voldoende voedsel moeten leveren voor de broedvogels (en hun jongen) en voor de trekvogels. Dat is essentieel voor soorten die direct voor hun voedsel afhankelijk zijn van vis, denk onder andere aan zwarte sterns, visdief, dwergmeeuwen, grote en middelste zaagbek, nonnetje, fuut en aalscholver.

Ecologisch gezond IJsselmeer

Een gezonde visstand is een vereiste voor vogels, maar dat is niet alles. Samen met andere partijen zet Vogelbescherming zich in voor een ecologisch gezond IJsselmeer. Zo werken we aan de ontwikkeling van meer natuurlijke land- en waterovergangen en ondersteunen we talrijke initiatieven die tot verdere ecologische verbetering van het IJsselmeer leiden. Ons doel is verhoging van de soortenrijkdom en meer voedsel (en veiligheid) voor de visetende watervogels.

Het werk van Vogelbescherming in het IJsselmeergebied wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws