Navigatie overslaan
Zomertortel / Elwin van der Kolk

Zomertortel

European Turtle Dove, Streptopelia turtur - Duiven (Columbidae)

Rode lijst

De zomertortel is de enige duivensoort uit Nederland die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere Nederlandse duivensoorten zijn standvogels. Zomertortels zijn meestal erg onopvallend en schuw voor een duivensoort. Het gehele jaar worden zaden gegeten, zowel oogstresten als onkruidzaden.

Zomertortel / Agami

Herkenning

Kleinste duif van ons land, met blauwgrijze kop en meerdere zwart-witte strepen op de hals. De bovendelen zijn roodbruin met zwarte vlekken. De zomertortel heeft een kenmerkende getrapte, ruitvormige staart met een witte eindband. De vlucht is snel en rechtlijnig. Komt in kleine groepjes voor.

Geluid

Sonoor en dromerig gekoer.


25-27 cm

Deze soort lijkt op:

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Leefwijze

Broeden

Eileg vanaf half mei tot eind juli. Heeft twee tot drie legsels per jaar, maar door voedselgebrek soms maar één legsel. Per legsel 2 (soms 3) eieren. Broedt in open, veelal jong bos, kleinschalig cultuurlandschap met dichte grote struiken, niet (meer) in bebouwde omgeving. Broedduur 13-16 dagen. Jonge vogels zijn vliegvlug na 25-30 dagen.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

De zomertortel broedt in bosranden, parkachtige landschappen met verspreid staande bomen en bosjes, heggen, houtwallen en grote tuinen. Zijn voedsel zoekt de zomertortel op akkers en weilanden en in gevarieerde kruidenvegetatie.

Voedsel

Zoekt voedsel op de grond. Op het menu staan hoofdzakelijk zaden en granen. Eet sporadisch ook insecten en blad van kruiden. De eerste paar dagen worden de jongen gevoed met 'melk' uit de krop van beide ouders.

Vogeltrek

De zomertortel is de enige in ons land voorkomende duivensoort die elders overwintert. Zomertortels trekken in september-oktober weg in zuidwestelijke richting, via West-Frankrijk en het westelijk Iberisch schiereiland naar tropisch West-Afrika. Eind april of begin mei keren onze broedvogels weer terug.

Mijn tuin een vogelparadijs

Doe gratis de Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven, en ontvang van Vogelbescherming makkelijke en praktische tips. Ook voor vlinders en vleermuizen kun je aan de slag. Doet u mee?

Doe de Postcode Vogelcheck

tuin / shutterstock

Verspreiding en aantal

schaarse broedvogel | wegtrekkend

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

In heel West-Europa nemen de aantallen zomertortels enorm af, sinds halverwege de jaren '70 van de vorige eeuw is de afname zelfs meer dan 85%.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 600-900 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers Broedvogel - wegtrekkend

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Onopvallend, verraadt zich meestal door zijn sonore gekoer.

In Europa

De zomertortel komt in vrijwel geheel Europa als broedvogel voor, maar ontbreekt in Ierland, Schotland, IJsland en de Scandinavische landen.

Meer informatie


Bescherming

In agrarisch cultuurlandschap bestaat gebrek aan nestgelegenheid (dichte hoge struwelen) en vooral voedsel (verdwijnen graanakkers en kruidenrijke hooilanden). In natuurgebieden heeft de achteruitgang ook te maken met nestgelegenheid en voedsel. Verder zijn de omstandigheden in de overwinteringsgebieden in Afrika verslechterd. Daarnaast vormt jacht langs de trekroute naar Afrika een probleem.

De zomertortel staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels in de categorie Kwestbaar. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. Download het Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN–criteria.

Wat wij doen

Vogelbescherming heeft bijgedragen aan het 'Actieplan voor Afrikaans-Euraziatische landvogels', dat de landen van de Conventie voor Bescherming van Migrerende Diersoorten in 2014 hebben aanvaard. Hiermee moet onder andere de zomertortel een betere bescherming krijgen tijdens de trek. In het programma 'Living on the Edge' hebben we met BirdLife Partners maatregelen genomen in de overwinteringsregio van de zomertortel, zoals de aanplant van bomen. Daarnaast pleiten wij voor een meer natuurlijke landbouw in Nederland waar ook de zomertortel van profiteert en geven we voorlichting aan erfbewoners voor vogelvriendelijke inrichting van erven.

Wat kunt u doen

Het Nederlandse platteland ontbeert steeds meer struweel en dus nestgelegenheid voor onder meer de zomertortel. Door het verdwijnen van zomergraan en kruidenrijke situaties is er ook minder voedsel voor vogels. De weidevogelboeren van Vogelbescherming laten zien dat er een andere, meer natuurlijke landbouw in Nederland mogelijk is.

Maatregelen om de stand in Nederland te bevorderen, moeten gericht zijn op herstel van kruidenvegetaties in het agrarische cultuurland, onder andere via reductie of een verbod op herbicidengebruik. Herstel van dichte, hoge en brede (meidoorn)heggen kan nestgelegenheid bieden. Voor populatieherstel moet uiteraard ook internationaal worden ingegrepen, onder meer door een jachtverbod (of minimaal een sterke reductie van de jacht) te bedingen.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads

Pimpelmees

Een tikkie voor tuinvogels

Geniet u van tuinvogels in uw omgeving? Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is hun aanwezigheid niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee met een eenmalige gift via Tikkie.

Geef voor tuinvogels

Wet- en regelgeving

De zomertortel is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn zomertortels beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de zomertortel is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

De Wet natuurbescherming biedt gedurende het broedseizoen bescherming in heel Nederland aan de nesten van de zomertortel, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal