Navigatie overslaan
Kanoet / Elwin van der Kolk

Kanoet

Red Knot, Calidris canutus - Strandlopers (Scolopacidae)

De kanoet of kanoetstrandloper is de grootste strandlopersoort. Er is een groot verschil in zomer- en winterkleed. In het zomerkleed is de vogel goed gecamoufleerd op de toendra; daar broedt de kanoet. Het is een sterke vlieger met lange vleugels, goed uitgerust voor de trek over lange afstanden. De Waddenzee is voor de kanoet een van de belangrijkste pleisterplaatsen van de wereld. Zonder de Waddenzee zou hij het niet redden.

Kanoet / Agami - Markus Varesvuo

Herkenning

Plompe, grote strandloper, bijna zo groot als een tureluur. Vrij korte snavel; vrij korte, groenige poten. Lange vleugels met een smalle vleugelstreep. Lichtere stuit zonder opvallende tekening. In zomerkleed diep roodbruin van de onderzijde, in de winter nagenoeg wit.

Geluid

Roep een licht keffend "kew".


23–25 cm, spanwijdte 45–54 cm

Deze soort lijkt op:

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten. Veel plezier!

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Leefwijze

Broeden

Broedt niet in kolonies, is territoriaal en monogaam. Nest een ondiep, open gelegen kuiltje. Legtijd juni. Eén broedsel, 3-4 eieren. Beide geslachten broeden; broedduur 21-22 dagen. Jongen zijn nestvlieders, vliegvlug na 18-20 dagen. Mannetje brengt jongen groot; vrouwtje verlaat het gezin na het uitkomen van de eieren.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

Intergetijdenzone: tamelijk zandig wad met veel voedsel (vooral tweekleppigen). Soms op het strand of op strekdammen. Hoogarctische broedvogel van hooggelegen, droge toendra met steenrichels, op hoogvlakten met wilg, en op pollige, moerassige hellingen, in natte laagten aan de voet van heuvels en op morenen met water in de buurt. Overtijt in dicht opeengepakte groepen op kwelders en zandplaten.

Voedsel

In de wintermaanden vooral kleine schaaldieren (met name nonnetjes en jonge kokkels); minder kreeftachtigen, wormen en slakken. In de zomer insecten, spinnen, kreeftachtigen, slakken en wormen; zaden en knoppen, bij aankomst in het broedgebied. Is oog- maar vooral tastjager. Foerageert dag en nacht, afhankelijk van getijde.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker. Broedt in hoogarctisch gebied van het noordelijk halfrond; trekt zuidelijk tot aan Zuid-Afrika. Trekt via een beperkt aantal pleisterplaatsen met veel voedsel (zoals de Waddenzee). Canadese en Groenlandse kanoeten (ondersoort islandica) overwinteren in Waddenzee; Siberische populatie (ondersoort canutus) trekt door Waddenzee in voor- en najaar en overwintert in Afrika, onder meer Mauritanië. Trekpieken in Nederland in augustus-september en in mei.


Verspreiding en aantal

doortrekker in vrij groot aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Aantallen schommelen sterk van jaar tot jaar, maar de trend van de aantallen kanoeten in Nederland is sinds 1980 toenemend (minder dan 5% per jaar). Dit komt vooral op conto van Canadese en Groenlandse populatie (ondersoort islandica); de aantallen kanoeten van de Siberische ondersoort (canutus) nemen af.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 44.500-96.500 (in 2016-2021)
Doortrekkers 120.000-160.000, aug-okt (in 2016-2021)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Vooral in de Waddenzee te zien in grote aantallen, in de periode augustus tot en met mei. Bij harde noordenwind in het voorjaar soms in het binnenland.

In Europa

Broedt op Groenland en daarnaast ook in arctisch Canada, Midden- en Oost-Siberië en Alaska (in totaal zes ondersoorten).

Meer informatie


Bescherming

Islandica uit Groenland en Canada niet bedreigd, maar de ondersoort canutus uit Siberië neemt al lange tijd in aantal af. Kwetsbaar voor aftakeling (overbevissing van schelpdieren, vervuiling, verstoring) en inpoldering van getijdengebieden; de kanoet komt geconcentreerd voor in maar weinig gebieden. Nog steeds jachtvogel in Frankrijk.

Wat wij doen

Vogelbescherming zet zich al lange tijd in voor bescherming van de Waddenzee (stopzetten en verduurzaming schelpdiervisserij, Rust voor vogels, Ruimte voor Mensen). In samenwerking met BirdLife Inernational werken wij ook aan de bescherming van de trekwegen (flyways) van veel vogelsoorten.

Drieteenstrandloper / Shutterstock

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

Neem MijnVogelvinder.nl in je hand en herken vogels door het hele land! MijnVogelvinder.nl is een web-app voor de mobiele telefoon. Deze handige vogelwegwijzer voor onderweg vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien.

Meer over MijnVogelvinder

Wet- en regelgeving

De kanoetstrandloper is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn kanoetstrandlopers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de kanoetstrandloper wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Verschillende natuurgebieden die door kanoetstrandlopers worden gebruikt als foerageergebied of slaapplaats, zijn aangewezen en beschermd als Natura 2000-gebied. Het gaat onder andere om de Noordzeekustzone, Oosterschelde en Waddenzee. Voor deze gebieden gelden strenge regels voor alle activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben op de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal