Navigatie overslaan
Alle berichten

Geen windturbines in het IJmeer

Geplaatst op 22 juni 2022

Om de klimaatcrisis tegen te gaan is een overstap naar duurzame energie essentieel. Maar windturbines kunnen op veel plekken de natuur ernstige schade toebrengen. Vogelbescherming vindt dat ze dus niet overal moeten worden kunnen neergezet. In de regio Amsterdam waren er plannen om ook het IJmeer, een Natura 2000-gebied, als plaatsingslocatie niet uit te sluiten. Gisteren heeft de Stadsdeelcommissie Oost belangrijke kanttekeningen geplaatst bij deze plannen van het gemeentebestuur.

De klimaatcrisis vereist een overstap naar duurzame energie, maar de keuzes voor locaties van windturbines hebben veel voeten in aarde. Zo ook in de regio Amsterdam. Gevoelige gebieden, waaronder het IJmeer, zijn voorlopig aangewezen als zoekgebieden, ofwel een potentiële locatie voor een windmolenpark.

De Stadsdeelcommissie Oost van Amsterdam roept nu het Gemeentebestuur op om het advies van de ingestelde Klankbordgroep Natuur als belangrijk gezichtspunt mee te nemen bij een verdere standpuntbepaling. Dinsdagavond 21 juni werd een daartoe ingediende motie door de Stadsdeelcommissie Oost aangenomen. In dat advies staat onder meer dat het IJmeer uitgesloten moet worden als zoeklocatie. Vogelbescherming is het daar van harte mee eens.

Klankbordgroep Natuur

Maar er staat meer in het advies van de Klankbordgroep Natuur dat werd opgesteld naar aanleiding van de zogeheten Regionale Energie Strategie Amsterdam. Het zegt dat er geen windmolens moeten komen in gebieden die onderdeel zijn van Natura 2000 (zoals het IJmeer), het Nationaal Natuur Netwerk, gebieden die van groot belang zijn voor weidevogels én gebieden die eerder zijn benut voor het realiseren van natuurcompensatie.

In het advies wordt ook gesteld dat ontwikkeling van plannen buiten de bovengenoemde gebieden die kunnen leiden tot negatieve effecten ín deze gebieden ook niet wenselijk zijn. En daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de bescherming van zogeheten Bijzondere Provinciale Landschappen, de Stelling van Amsterdam en de Amsterdams Scheggen die de groene vingers van de stad vormen.

Al eerder riepen ook de Provinciale Staten van Noord-Holland per motie de Gedeputeerde Staten op om terughoudend te zijn in de uitwerking van zoekgebieden voor de opwekking van windenergie in het IJmeer vanwege de natuur- en erfgoedwaarden.

Geen nieuwe bedreigingen voor vogels

Het IJmeer is voor het grootste deel beschermd Vogelrichtlijngebied en daarmee onderdeel van het Natura 2000-netwerk van Europees beschermde natuurgebieden. Het gebied is van groot belang voor veel watervogels, zoals de topper, kuifeend, krooneend, grote zaagbek, visdief en zwarte stern. Deze en ook andere soorten staan onder druk. Het is daarom volgens Vogelbescherming essentieel dat er geen nieuwe bedreigingen in en rond dit gebied bijkomen.

De polders direct in de omgeving van het IJmeer zijn ook nog eens kerngebied voor weidevogelsoorten zoals de grutto, de scholekster en de slobeend. De aantallen broedvogels van deze soorten nemen de laatste jaren in belangrijke mate af in Noord-Holland en heel Nederland.

Hier past dan ook de grootst mogelijke voorzorg om de openheid van het landschap te behouden en geen verstorende obstakels toe te voegen, waardoor weidevogels de gebieden gaan mijden of in aanvaring komen met de wieken van windmolens. De aanwezigheid van belangrijke broed-, foerageer- en rustgebieden in deze regio betekent automatisch dat er ook veel vliegbewegingen van vogels zijn.

Oproep aan de gemeente

Vogelbescherming vindt dat windmolens niet in Natura 2000-gebieden, het Nationale Natuurnetwerk, weidevogelgebieden en belangrijke vliegzones van vogels geplaatst moeten worden, maar dat het natuurbelang hier moet prevaleren. Vogelbescherming hoopt daarom dat het Gemeentebestuur van Amsterdam de diverse gevoelige zoekgebieden alsnog schrapt als potentiële locaties voor windmolens.

Voordat Amsterdam definitieve keuzes gaat maken voor ontwikkellocaties wordt nu eerst een alomvattende PlanMER opgesteld voor de verschillende zoekgebieden om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten op onder meer natuur, landschap en leefomgeving.

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Kijkers voor kijkers

Ben je toe aan een nieuwe verrekijker of telescoop? Je oude kijker of scoop kan veel betekenen voor de bescherming van vogels in ontwikkelingslanden! Lever hem daarom in bij Vogelbescherming. Vele honderden kijkers kregen al een tweede leven.

Lees meer