Navigatie overslaan
Alk / Shutterstock Alle berichten

Zeevogel-eldorado Bruine Bank wordt toch Natura 2000-gebied

Geplaatst op 4 november 2020

Vogelbescherming is heel blij dat de Bruine Bank in de Noordzee zal worden aangewezen als Natura 2000-gebied voor zeevogels. Daarmee is een belangrijk voedselgebied voor alken, zeekoeten en nog vele andere vogelsoorten beschermd. Vogelbescherming had een bezwaar ingediend tegen de beslissing van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de Bruine Bank niét aan te wijzen als Vogelrichtlijngebied. Dit bezwaar is nu gegrond verklaard, waardoor niets de aanwijzing van dit voor zeevogels belangrijke deel van de Noordzee nog in de weg staat.
Papegaaiduiker / Ruud van Beusekom Papegaaiduiker / Ruud van Beusekom Papegaaiduiker / Ruud van Beusekom

De minister bevestigt in de beslissing op het bezwaarschrift van Vogelbescherming dat de Bruine Bank kwalificeert als een speciale beschermingszone op grond van een overschrijding van de 1%-drempelwaarde voor alk en zeekoet. Ook wordt de norm van 20.000 watervogels van een of meerdere soorten gehaald. De Bruine Bank voldoet daarmee aan de selectiecriteria voor aanwijzing als Vogelrichtlijngebied en dient te worden aangewezen als een speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn.

Kleine jager / Ruud van Beusekom Kleine jager / Ruud van Beusekom Kleine jager / Ruud van Beusekom

De Bruine Bank, eldorado voor zeevogels

De Bruine Bank is een zandbank in de Noordzee op ongeveer 80 km ten westen van IJmuiden. Deze ondiepe plek in de Noordzee is rijk aan vis, bodemleven en een groot aantal zee- en kustvogels. Het gebied is belangrijk voor meer dan 80 vogelsoorten, zoals de noordse stormvogel, jan-van-gent, grote en kleine jager, kleine en grote mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet en alk. Ook de fraaie papegaaiduiker komt er voor Nederlandse begrippen in groot aantal voor. De Bruine Bank heeft een oppervlakte van ruim 128.000 hectare, waarmee het ongeveer even groot is als het IJsselmeer.

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit zal nog voor het einde van het jaar ter inzage worden gelegd op de Natura 2000-website van het ministerie. Dan wordt duidelijk hoe de begrenzing van het Natura 2000-gebied er precies zal uitzien en voor welke soorten zeevogels het wordt aangewezen.

Kaart Bruine Bank De Bruine Bank vindt u bij G op bovenstaand kaartje. Kaart Bruine Bank
Noordse stormvogel / Ruud van Beusekom Noordse stormvogel / Ruud van Beusekom Noordse stormvogel / Ruud van Beusekom

Wat betekent Natura-2000-bescherming?

De Bruine Bank wordt als Vogelrichtlijngebied onderdeel van het Natura 2000-netwerk op zee. Daarvoor geldt een strikt natuurbeschermingsregime. Dat vereist het nemen van gebiedsgerichte instandhoudingsmaatregelen door de overheid én van maatregelen om verslechtering en significante verstoring van de aangewezen vogelsoorten te voorkomen. Welke dat zijn, wordt later dus duidelijk.

Ook mogen er alleen menselijke activiteiten plaatsvinden als er zekerheid is dat die geen significant negatieve effecten hebben op deze vogelsoorten. Dit is al aanleiding geweest om de Bruine Bank te vrijwaren van windparken. De aanwijzing heeft mogelijk ook gevolgen voor visserij in het gebied als dit tot bijvangst van vogels leidt, of als die hun voedselvoorziening in gevaar brengt. 

Nieuws over boerenlandvogels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over weide- en akkervogels en schrijf je in voor onze gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels