Navigatie overslaan
Alk / Shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming start procedure om zeegebied 'Bruine Bank' aan te wijzen als beschermd natuurgebied

Geplaatst op 11 maart 2019

Vogelbescherming Nederland start een bezwaarprocedure bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het zeegebied de Bruine Bank aan te wijzen als Natura 2000 gebied. In juni 2018 had Vogelbescherming al een officieel verzoek ingediend bij de minister om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied, maar dat verzoek is recent afgewezen. De Bruine Bank is van levensbelang voor zeevogels als alk en zeekoet, door de status van Natura 2000-gebied krijgen deze vogels de bescherming die ze nodig hebben.

De Bruine Bank is geïdentificeerd, ook door de overheid, als een belangrijk vogelgebied op zee dat betere bescherming verdient en de status van Europees erkend belangrijk natuurgebied een zogeheten Natura 2000-gebied moet krijgen. Voor zeevogels als alk en zeekoet is het gebied een belangrijke pleisterplaats. Natura 2000 gebieden zijn de pareltjes van de Europese natuur, waardoor ze beter beschermd zijn.

Zeekoet / Jelle de Jong Zeekoet / Jelle de Jong

De Bruine Bank voldoet aan de selectiecriteria voor aanwijzing als Natura 2000-gebied

De Bruine Bank is een permanent overstroomde zandbank in de Noordzee op ongeveer 80 km ten westen van IJmuiden. Het is een belangrijk natuurgebied op zee voor meer dan 80 vogelsoorten, waaronder de noordse stormvogel, jan-van-gent, grote jager, zilvermeeuw, kleine en grote mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet en alk. Het gebied is tevens een belangrijk paaigebied voor vissen en er leven bruinvissen. De Bruine Bank is ongeveer even groot als het IJsselmeer.

De Bruine Bank kwalificeert als Natura 2000-gebied voor alken en zeekoeten als geregeld voorkomende trekvogels. Deze soorten verblijven daar namelijk elk jaar in grote aantallen in het najaar en vroege voorjaar. Zij gebruiken het gebied voor de rui van winterkleed naar zomerkleed en als foerageergebied om een goede conditie op te bouwen voorafgaand aan de trek naar de broedgebieden. De Bruine Bank is daardoor van levensbelang voor zeevogels. Met de status van Natura 2000 zijn het gebied én de vogels die hier leven beter beschermd. Activiteiten die de vogels in het gebied schaden zijn niet toegestaan.

Overlap met het windenergiegebied IJmuiden Ver is irrelevant

De Bruine Bank overlapt met een van de locaties waar men mogelijk windparken op zee wil realiseren: het windenergiegebied dat bekend staat als IJmuiden Ver. Bij de aanwijzing van Natura 2000-gebieden mag echter geen rekening worden gehouden met economische motieven. De aanwijzing moet uitsluitend op ecologische gronden plaatsvinden. De overlap met het windenergiebied mag dus geen reden zijn om de aanwijzing van de Bruine Bank als Natura 2000-gebied te vertragen.

Onderzoek naar andere belangrijke vogelgebieden op zee

Vogelbescherming heeft de minister tevens gevraagd om onderzoek te laten uitvoeren naar andere belangrijke vogelgebieden op zee. Het gaat om de Hollandse Kust, de Vlakte van de Raan, de Borkumse Stenen, de Klaverbank, de Doggersbank en de Centrale Oestergronden. Van deze gebieden wordt vermoed dat zij ook voldoen aan de criteria voor aanwijzing als Natura 2000-gebied voor vogels. Dit verzoek is afgewezen door de minister. Vogelbescherming heeft tegen dat besluit eveneens bezwaar aangetekend.

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels