Navigatie overslaan
Kolgans / Shutterstock Alle berichten

Teleurstellende uitspraak over afschot van overwinterende ganzen in Friesland

Geplaatst op 22 december 2022

De Raad van State heeft het hoger beroep van Vogelbescherming Nederland in de Friese ganzenzaak gegrond verklaard, maar vrijwel alle inhoudelijke bezwaren afgewezen. Dit betekent dat de provincie mag doorgaan met het verjagen van de overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen naar de foerageergebieden met ondersteunend afschot. De provincie moet wel opnieuw motiveren hoeveel ganzen er maximaal mogen worden afgeschoten.

Achtergrond

Deze beroepsprocedure heeft betrekking op een faunabeheerplan voor overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen dat de provincie Friesland in 2018 heeft goedgekeurd en een bijbehorend besluit waarin het maximaal toegestane ganzenafschot is vastgesteld. Dat besluit geeft toestemming voor grootschalig afschot van deze overwinterende ganzensoorten onder het mom van verjaging met ondersteunend afschot in het kader van schadebestrijding.

Vogelbescherming heeft deze besluiten aangevochten bij de rechter, omdat de maatregelen veel te ver gaan. De rechtbank heeft in 2020 onze bezwaren gegrond verklaard, maar die inhoudelijk onvoldoende beoordeeld. Daarom hebben wij hoger beroep aangetekend tegen die uitspraak. Bijna twee jaar later geeft de Raad van State ons gelijk op alle formele punten, maar vernietigt het faunabeheerplan niet.

Besluit over maximaal toegestane afschot vernietigd

Positief aan de uitspraak is dat de Raad van State het besluit over het maximaal toegestane afschot vernietigt. De provincie heeft namelijk niet op de juiste manier beoordeeld welke invloed dat afschot heeft op de staat van instandhouding van de betrokken ganzensoorten. De provincie had gesteld dat dit besluit niet vatbaar was voor beroep, maar de Raad van State bevestigt ons standpunt dat dit wel degelijk het geval is.

Faunabeheerplan winterganzen niet vernietigd

De Raad van State toetst onze inhoudelijke bezwaren tegen het faunabeheerplan volledig, maar wijst die allemaal af. Dat is teleurstellend, omdat wij goed hebben gemotiveerd dat er niet is voldaan aan de wettelijke eisen. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van belangrijke schade aan graslanden in het grootste gedeelte van de winterperiode. De Raad van State erkent dat er kanttekeningen zijn te plaatsen bij de wijze van taxatie van de schade en de daarbij gebruikte uitgangspunten, maar vindt dat geen reden om het besluit waarmee het faunabeheerplan is goedgekeurd te vernietigen.

Gevolgen van de uitspraak

De besluiten die onderwerp van deze procedure waren zijn inmiddels vervangen. Er is een nieuw faunabeheerplan en een besluit over het maximaal toegestane afschot in deze winterperiode. Wij zullen in het licht van de uitspraak van de Raad van State beoordelen of wij bezwaar tegen deze besluiten gaan aantekenen.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Birds, Bees & Business

Miljoenen vogels trekken elke winter naar West-Afrika. Door het herstellen van de biodiversiteit daar en het beschermen en aanplanten van bomen, kunnen de vogels bijkomen en overwinteren. Help ook mee en doneer.

Ja, ik help mee