Navigatie overslaan
Kluut met jong / Hans Peeters Alle berichten

Te weinig oog voor natuur in plannen Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Geplaatst op 11 november 2016

Wereld Natuur Fonds, Het Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming Nederland roepen minister Schultz en de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant op om natuurherstel onlosmakelijk te verankeren in de plannen voor het Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer. In de huidige voorstellen is daar onvoldoende aandacht voor, terwijl Nederland volgens de Europese natuurrichtlijnen de unieke natuurwaarden in dit gebied juist moet beschermen en herstellen. Zo vormt de delta voor honderdduizenden trekvogels een cruciale foerageer-, broed- of rustplek op hun trektocht tussen Afrika en de Noordelijke gebieden. Komende maandag 14 november bespreekt minister Schultz de plannen voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer met de Tweede Kamer.

Als gevolg van algengroei en zuurstofgebrek is de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer al decennialang niet goed. Vanuit het Rijk is een visie ontwikkeld om deze problemen rond waterkwaliteit aan te pakken. Het Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer moeten weer verbonden worden met de zee, waardoor het getij in beide wateren gedeeltelijk wordt hersteld.

In de uitwerking van de plannen ligt de focus echter enkel op het verbeteren van de waterkwaliteit. Goed nieuws voor de onderwaterdieren, maar niet voldoende voor de vele andere bijzondere natuurwaarden in deze gebieden. Zo is er in de huidige plannen geen rekening gehouden met bestaande broedlocaties waar kwetsbare trek- en kustbroedvogels zoals strandplevier, kluut en diverse sterns van afhankelijk zijn. De natuurorganisaties vrezen zelfs dat met de plannen die nu op tafel liggen, uiteindelijk meer natuurwaarde verloren gaat, dan dat er voor terugkomt. Dat zou ongewenst zijn, omdat Nederland volgens de Europese natuurrichtlijnen (Natura 2000) de unieke natuurwaarden in dit gebied juist moet beschermen en herstellen.

De natuurorganisaties pleiten er voor dat natuurherstel onlosmakelijk wordt meegenomen in de planuitwerking. De Commissie voor Milieueffectrapportage concludeerde al eerder dat er eerst meer onderzoek moet plaatsvinden omdat de negatieve effecten op natuur worden onderschat. Essentiële informatie ontbreekt voor een zorgvuldige besluitvorming. De natuurorganisaties dringen er dan ook bij minister Schultz en de betrokken provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant op aan om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.