Navigatie overslaan
Alle berichten

Smienten Noord-Holland voorlopig gered

Geplaatst op 27 juli 2015

Afgelopen winter zijn er duizenden smienten 'gered' in Noord-Holland. De provincie had ontheffing verleend smienten met grootschalig ondersteunend afschot te verjagen. Vogelbescherming en lokale vogelwerkgroepen hadden hiertegen bezwaar ingediend. De rechter bepaalde al dat er geen smienten geschoten mochten worden. Nu heeft ook de provincie onze bezwaren gegrond verklaard. 

Vergunning ondanks afname

In de provincie overwinteren grote aantallen smienten, die er op de combinatie van open water en grazig grasland afkomen. Net als ganzen zijn ook smienten niet geliefd bij veel boeren: ze eten er gras dat voor vee bedoeld is. Smienten broeden aan de randen van het poolgebied. Zo'n 70% van de Noord-Europese smienten overwintert in Nederland, waarvan 40% in de provincie Noord-Holland. Het gaat helaas niet goed met de smienten in Nederland.

De laatste 10 winters is sprake van een sterke afname tot ver onder de 200.000 exemplaren. De overheid heeft vastgesteld dat er in Nederland minimaal 258.200 moeten overwinteren voor het behouden van een gezonde populatie. Daar zitten de smienten in Nederland ruim onder en de aantallen gaan elk jaar verder achteruit. Desondanks verleende de provincie Noord-Holland ontheffing verlenen voor afschot van duizenden smienten.

Succesvol bezwaar Vogelbescherming

Vogelbescherming maakte, samen met vier vogelwerkgroepen, bezwaar bij de Provincie Noord-Holland tegen een ontheffing om smienten te 'verjagen met ondersteunend afschot'.  Op verzoek van Vogelbescherming regelde de rechter vervolgens in een 'voorlopige voorziening' dat er geen smienten geschoten mochten worden, in afwachting van een beslissing op bezwaar. Als gevolg van deze voorlopige voorziening zijn er afgelopen winter geen smienten geschoten in de provincie.

Ondeugdelijke schadecijfers

Een gedeelte van de bezwaren had betrekking op onduidelijkheden over de schadecijfers waarop de ontheffing gebaseerd was, die de Faunabeheereenheid niet heeft kunnen ophelderen. De provincie heeft inmiddels de verleende ontheffing aan de Faunabeheereenheid ingetrokken en heeft nu beoordeeld dat de bezwaren die Vogelbescherming en de vogelwerkgroepen aanvoerde, gegrond zijn.

Gevaar afschot nog niet geweken

Vogelbescherming ziet dit als een belangrijk succes en hoopt dat de provincie zo verstandig zal zijn ook voor de komende winters geen toestemming te verlenen voor afschot van smienten. Het gevaar blijft echter dat de provincie dit wel zal doen. Vogelbescherming zal hier dan ook scherp op blijven letten.