Navigatie overslaan
Grutto / Jelle de Jong Alle berichten

Slecht broedseizoen voor grutto

Geplaatst op 13 december 2018

Het broedseizoen van de grutto is opnieuw dramatisch verlopen. Ook in 2018 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in ons land op peil te houden. De telling leverde dit broedseizoen ruwweg 6.500 vliegvlugge jongen op, terwijl er zeker 13.600 jongen nodig zijn om het aantal grutto’s niet verder te laten dalen. De grutto, onze nationale vogel, gaat al decennia lang hard in aantal achteruit. Het broedseizoen van 2018 levert opnieuw een flinke dreun op voor de grutto. Nederland zal zich meer moeten inspannen om de grutto van de ondergang te redden.

Dramatische achteruitgang

Al jarenlang gaat het aantal grutto’s in ons land in aantal achteruit en ook dit broedseizoen verliep dramatisch. Van de afgelopen acht jaar was dit jaar het op twee na slechtste. In deze jaren waren er maar twee broedseizoenen waarin het aantal opgegroeide jongen in de buurt kwam van wat nodig is om de populatie grutto’s niet verder te doen krimpen. Elk jaar zijn er de terugkerende problemen van te droge en bloemloze graslanden, waardoor er te weinig voedsel in de vorm van insecten  is, in combinatie met te vroeg maaien en plaatselijk teveel predatie van nesten en kuikens.

Sinds 2011 wordt het totaal aantal jonge grutto’s in Nederland geschat op basis van wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks worden onder coördinatie van de Rijksuniversiteit Groningen enkele honderden jonge grutto’s van individuele kleurringcombinaties voorzien. Vervolgens wordt tussen half juni en half augustus op verzamelplaatsen gekeken welk deel van de aanwezige jongen kleurringen draagt. Op basis daarvan berekent Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van Vogelbescherming het totale aantal gruttojongen dat groot wordt. In de acht jaar dat het onderzoek loopt, bleek het aantal gruttokuikens dat daadwerkelijk uitvliegt stelselmatig te laag.

Het kan en moet anders

Als het aantal jongen niet toeneemt zal de populatie grutto’s in ons land verder blijven dalen. Dat is zorgelijk, omdat het leeuwendeel van de Europese grutto’s in ons land broedt. De verdere achteruitgang toont aan dat de Nederlandse overheid zich onvoldoende inspant om de grutto van de ondergang te redden. Vogelbescherming laat met partners, vogelvriendelijke boeren en vogelwachten al jaren zien dat het anders kan. In bijvoorbeeld Amstelland, Eemland, Idzega en Terschelling worden met een actieve en gecoördineerde aanpak betere resultaten geboekt.

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdek je met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides
vol vogels!

Naar de zuivelwijzer

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer