Navigatie overslaan
Smient / Agami - Daniele Occhiato Alle berichten

Rechter verbiedt opnieuw afschot smienten in Noord-Holland

Geplaatst op 7 januari 2016

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen ongelimiteerd afschieten van smienten - een beschermde eendensoort - toestaan. De rechter heeft, op verzoek van Vogelbescherming Nederland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland de provincie Noord-Holland vandaag teruggefloten. De afgegeven vergunning tot ongelimiteerd afschot is door de rechter geschorst.

 

Smienten zijn eenden die in Noord-Scandinavië broeden. Nederland is voor deze soort erg belangrijk als overwinteringsgebied, Noord- en Zuid-Holland in het bijzonder. De vogels grazen in de winter gras dat ook voor koeien bedoeld is. Boeren kunnen daardoor schade ondervinden. Die schade kan vanuit het Faunafonds gecompenseerd worden. De aantallen smienten nemen de laatste jaren af, zo tonen cijfers van het Netwerk Ecologische Monitoring aan. Smienten hebben in de broedgebieden bovendien last van de gevolgen van klimaatverandering: hun broedsucces neemt de laatste 10 jaar af. Vogelbescherming benadrukt dat het afschieten van smienten indruist tegen de ‘instandhouding’ van de vogelsoort: vogels waar het niet goed mee gaat moet je beschermen en schiet je zeker niet af.

De smienten in Noord-Holland kunnen voorlopig weer veilig overwinteren. De provincie moet gaan besluiten over de bezwaren van de natuurorganisaties tegen het afschot. De rechtbank heeft de vergunning in Noord-Holland geschorst tot 6 weken nadat de Provincie hierover besloten heeft. De belangrijkste reden voor de schorsing is dat de provincie Noord-Holland niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de door de Faunabeheereenheid aangeleverde schadebedragen kloppen. Vogelbescherming is blij met deze uitspraak en hoopt dat ook schorsing van de vergunning in de provincie Zuid-Holland snel zal volgen. Ook vorige winter schorste de rechter op verzoek van Vogelbescherming een door de provincie Noord-Holland afgegeven vergunning voor het afschieten van smienten.