Navigatie overslaan
Alle berichten

Raad van State geeft groen licht voor ontpoldering Hedwigepolder

Geplaatst op 12 november 2014

De ontpoldering van de Hedwigepolder mag doorgaan. De Raad van State heeft vandaag (12 november) het beroep afgewezen van de eigenaar van de Hedwigepolder en een aantal andere partijen tegen het rijksinpassingplan en bijbehorende besluiten. Dat is goed nieuws voor de natuur en de vogels in de Westerschelde.

Vogelbescherming Nederland strijdt al jaren voor natuurherstel in de Westerschelde en is dan ook verheugd over deze uitspraak. De Westerschelde is namelijk voor duizenden (trek)vogels van internationaal belang. Jarenlang holden de natuurwaarden in de Westerschelde achteruit, maar nu kan eindelijk een begin worden gemaakt met het natuurherstel. De ontpoldering van de Hedwigepolder is daarbij de eerste fase. Het zijn de eerste 300 hectares nieuwe getijdenatuur in de Westerschelde die ontwikkeld worden ter uitvoering van het Scheldeverdrag uit 2005. Daarin is afgesproken dat er in totaal 600 hectare natuurherstel zal moeten komen. Vogelbescherming blijft zich inzetten dat ook de andere 300 hectare wordt gerealiseerd.

Natuurherstel in middengebied Westerschelde

De provincie Zeeland wil de volgende 300 hectare natuurherstel (in het middengebied van de Westerschelde) uitvoeren door middel van projecten die maar voor een heel klein deel uit verruiming van het estuarium bestaan (alleen Perkpolder en het Zwin leveren 50 hectare verruiming op). De rest van de projecten draagt niet bij aan natuurherstel, omdat het vrijwel geheel binnendijks plaatsvindt (het project Waterdunen) of juist geheel buitendijks door het aanleggen en ophogen van strekdammen in de Westerschelde. Deze strekdammen dragen niet bij aan het natuurherstel omdat het estuarium er niet meer ruimte door krijgt. Er loopt op dit moment nog een juridische procedure bij de Raad van State tegen de vergunning die is verleend door de provincie Zeeland voor het aanleggen en ophogen van een aantal strekdammen. De uitkomst van die procedure zal bepalen of de maatregelen doorgang kunnen vinden.

Waarom zet Vogelbescherming zich in voor natuurherstel in de Westerschelde?

De Westerschelde is een internationaal uniek estuarium dat belangrijk is voor tienduizenden vogels. Maar door de verdiepingen van de vaargeul en talloze inpolderingen is het gebied de laatste decennia ernstig in kwaliteit achteruit gegaan. Er is steeds minder voedsel voor de enorme aantallen vogels die er broeden of voedsel zoeken tijdens de trekperiode. Voor natuurherstel is het noodzakelijk dat het gebied snel meer ruimte krijgt en daarvoor zijn ontpolderingen de enige mogelijkheid. Natuurherstel in de Westerschelde is meer dan alleen een internationale verplichting. Vogelbescherming vindt dat Nederland en de provincie Zeeland het Westerschelde estuarium (een van haar belangrijkste natuurgebieden van Nederland) met veel meer overtuiging zouden moeten beschermen dan nu vaak het geval is.