Navigatie overslaan
Veldleeuwerik / Shutterstock Alle berichten

Praktische leidraad voor akkervogelbeheer

Geplaatst op 15 december 2016

Goed akkervogelbeheer vraagt om kennis, vakmanschap en enthousiasme. Vogelbescherming heeft de belangrijkste informatie over akkervogels en akkervogelbeheer in zeven factsheets samengevat. Boeren, agrarische natuurverenigingen, terreinbeheerders en vrijwilligers kunnen direct aan de slag met praktische tips.

Veel vogelsoorten vinden een leefgebied in agrarische cultuurlandschappen. Denk aan erfvogels zoals de boerenzwaluw, weidevogels zoals de grutto en akkervogels zoals de veldleeuwerik. Deze ‘boerenlandvogels’ hebben lang geprofiteerd van de landbouw, maar hun aantallen nemen de laatste decennia sterk af. Dankzij onderzoek naar de oorzaken daarvan weten we voor een aantal vogelsoorten tamelijk nauwkeurig met welke problemen ze in het hedendaagse agrarische cultuurlandschap te kampen hebben.

De opgedane kennis over akkervogels is opgeschreven in boeken, wetenschappelijke artikelen, rapporten en websites en aanwezig in de hoofden van een kleine groep specialisten. Om deze kennis te ontsluiten heeft Vogelbescherming Nederland in samenwerking met communicatiebureau de Lynx de belangrijkste informatie over akkervogels in zeven factsheets samengevat.

Drie typische akkervogels, vier nuttige maatregelen

Er zijn drie factsheets over typische akkervogels: patrijs, veldleeuwerik en geelgors. U vindt in de factsheets de belangrijkste eisen die deze soorten aan hun omgeving stellen en welke maatregelen u kunt nemen om ze te helpen overleven.
Daarnaast zijn er vier factsheets over maatregelen voor akkervogels: meerjarige akkerrand, vogelakkers, wintervoedselveldjes en overwinterende graanstoppels. In de factsheets leest u waarom deze maatregelen goed zijn voor akkervogels en hoe ze praktisch kunnen worden uitgevoerd.

Patrijs / Elwin van der Kolk Patrijs / Elwin van der Kolk

Aanknopingspunten om akkervogels te helpen

Akkervogels hebben drie basisbehoeften: veilige broedgelegenheid en dekking, zomervoedsel in de nabijheid van het nest en tot slot wintervoedsel. Voorheen voorzag de landbouw als vanzelf in deze basisbehoeften. Maar vandaag de dag is een actieve en bewuste keuze vereist om vogels in het akkerland enige ruimte en voedsel te laten. De factsheets geven daar goede aanknopingspunten voor.

De factsheets kunnen per e-mail worden aangevraagd via het Servicecentrum van Vogelbescherming. Ook kunt u ze hier downloaden.