Navigatie overslaan
Kraanvogel / Shutterstock Alle berichten

Overeenkomst over uitbreiding Kloosterveen én behoud natuur Fochteloërveen

Geplaatst op 9 oktober 2020

Assen kan beginnen met de bouw van woningen in Kloosterveen. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met de provincie, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De kern van deze afspraken is dat de woonwijk geen extra stikstofuitstoot veroorzaakt op het Fochteloërveen en dat negatieve effecten aan de natuur, zoals het verlies aan leefgebied van toendrarietganzen, wilde en kleine zwanen en kraanvogels, worden voorkomen of gecompenseerd. Provincie en gemeente zetten zich samen met de natuurorganisaties in voor maatregelen om de natuurwaarden te versterken.

Assen heeft nieuwe woningen nodig voor haar inwoners. Het oog is daarbij gevallen op een uitbreiding van de wijk Kloosterveen. Die is gepland vlakbij het hoogveengebied Fochteloërveen, Natura 2000-gebied en onder andere vermaard als broedgebied van de zeldzame kraanvogel. Juist daar waar de wijk zou moeten komen zoeken overwinterende toendrarietganzen, kleine en wilde zwanen hun voedsel. Door de toename van de recreatie in het Fochteloërveen zullen broedende kraanvogels bijvoorbeeld sneller worden verstoord.

Toendrarietgans / Elwin van der Kolk Toendrarietgans / Elwin van der Kolk

Beroep tegen vergunningverlening ingetrokken

Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Vogelbescherming Nederland hebben tegen de oorspronkelijke vergunning voor de eerste 500 woningen beroep aangetekend bij de rechtbank, op grond van de stikstofdepositie en de aantasting van het foerageergebied van ganzen en zwanen. Naar aanleiding daarvan zijn nu goede afspraken gemaakt op grond waarvan de natuurorganisaties hun beroep intrekken.

Akkoord maakt bouwen en natuurverbetering mogelijk

De vergunning is door de provincie op het onderdeel stikstof aangepast. Om de ontstane  impasse te doorbreken zijn de provincie, de gemeente Assen en de natuurbeschermingsorganisaties verder overeengekomen dat Assen de eerste 500 van de geplande woningen mag bouwen, en dat er tegelijk een aanvullend onafhankelijk onderzoek door een ecologisch bureau wordt uitgevoerd naar de verstoring van de foerageergebieden én naar maatregelen om de problemen te verhelpen.

De provincie Drenthe zal als verantwoordelijke instantie voor het Natura 2000-gebied vervolgens de uit het onderzoek naar voren komende maatregelen uitvoeren.  Provinciaal ambassadeur Jan Gorter van Natuurmonumenten is blij dat we zo het traject ingaan waarbij we alle belangen rechtdoen, en heeft er vertrouwen in. “We kunnen aan het werk, voor de stad, het uitloopgebied en de ganzen, zwanen en kraanvogels.”