Navigatie overslaan
Blauwe kiekendief / Jelle de Jong Alle berichten

Open brief aan provincie Flevoland en gemeente Lelystad

Geplaatst op 21 februari 2019

Via een open brief roept Vogelbescherming de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland op om werk te maken van alternatieve jachtgebieden voor de blauwe kiekendief. Daartoe is de gemeente verplicht als compensatie voor de bouw van de woonwijk De Warande. Alleen, de gemeente doet niks en ook de provincie laat het erbij zitten. Kom, bestuurders neem je verantwoordelijkheid voor de natuur. Het zou mooi zijn als het logo van Provincie Flevoland  – met daarin een kiekendief – met trots gevoerd kan blijven worden.
Hier leest u onze brief:

Geachte bestuurders van Lelystad en Flevoland,

Sinds 2015 wordt er in de nieuwe Lelystadse woonwijk De Warande illegaal gebouwd.

De blauwe kiekendief dreigt uit Nederland te verdwijnen door een gebrek aan geschikt leefgebied. Wat er nog van rest wordt bedreigd door ongebreidelde uitbreidingsdrift – zoals het gebied De Warande bij Lelystad. Hier staat u toe dat een woonwijk gebouwd wordt zonder compensatie voor de verloren gegane natuurwaarde. En bovendien: zónder de vereiste vergunning van de Wet Natuurbescherming.

De rekening wordt nu in stilte betaald door de blauwe kiekendief.

De vereiste vergunning kan alleen worden verkregen als Lelystad voorafgaand aan de bouw compensatiegebied had aangelegd voor voedselzoekende (blauwe) kiekendieven uit de Oostvaardersplassen.

Het gaat in heel Nederland erg slecht met deze sierlijke roofvogel. Tot voorkort broedde de blauwe kiekendief nog in de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen zijn als bijzonder waardevol Europees Natura2000 natuurgebied aangewezen vanwege onder andere deze kiekendieven. Een voorwaarde om de vogel weer terug te laten komen is voldoende gebied om voedsel te vinden buiten de Oostvaardersplassen. De Warande was bij uitstek het gebied waar de vogels hun dagelijks kostje muizen bij elkaar vingen. Nu staan daar huizen zonder dat een alternatief gebied werd aangelegd.

De gemeente heeft de verplichting tot het inrichten van nieuw voedselgebied. De gemeente wéét dat ze deze verplichting heeft. De provincie zou moeten optreden tegen het bouwen zonder vergunning, maar weigert dit. Gemeente en provincie stellen dat er een goed plan is voor een alternatief foerageerterrein voor kiekendieven maar tot op heden is dat gebied er niet. Van een plan kunnen kiekendieven niet leven: zij hebben een goed ingericht terrein met muizen nodig.

Vogelbescherming heeft nu juridisch bezwaar aangetekend tegen de weigering van de provincie om de gemeente te dwingen eerst foerageergebied aan te leggen en dan pas verder te bouwen. Of met andere woorden: op te treden tegen illegaal bouwen. Vogelbescherming wil de huidige en toekomstige inwoners van De Warande niet duperen. Daarom zal Vogelbescherming geen ‘voorlopige voorziening’ aanvragen om de bouw stil te leggen totdat Lelystad de vereiste vergunning heeft. Wij vinden dat de huidige en toekomstige bewoners van De Warande niet de dupe mogen worden van het illegale handelen van de gemeente en het niet handhaven van de provincie.

Vogelbescherming doet hierbij een dringend beroep op de gemeente om zo snel mogelijk aan de vereisten voor de vergunning te voldoen. Zorg er nu voor dat er geschikte compensatie komt zodat blauwe kiekendieven in de toekomst weer voedsel kunnen vinden dicht bij de Oostvaardersplassen.

Laten we voorkomen dat de hele bezwaarprocedure doorlopen hoeft te worden, opdat Flevoland met trots de kiekendief in haar provinciaal logo kan blijven voeren.

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming