Navigatie overslaan
Spreeuwen / Shutterstock Alle berichten

Leefgebied van vogels onder druk

Geplaatst op 27 januari 2023

Het gaat slecht met de Nederlandse natuur. Zo slecht, dat we binnen de Europese Unie tot de achterhoede behoren op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit. Een hard gelag voor vogels en natuurliefhebbers.

Biodiversiteit essentieel voor leefbaarheid

De afbraak van ons landschap zorgt ervoor dat de biodiversiteit in Nederland steeds armer wordt. Onze bouwdrift, infrastructuur en intensieve landbouw gaan ten koste van de rijke, veelzijdige natuur, die essentieel is voor de leefbaarheid van Nederland. Zowel voor mensen als voor vogels. Zelfs in Den Haag beseft men nu dat de grote hoeveelheid stikstof afkomstig van dierenuitwerpselen (ammoniak) en uitlaatgassen (stikstofdioxiden) funest is voor de natuur in ons land.

Stikstofcrisis

Te veel stikstof vormt niet alleen een gevaar voor onze vogels. Hoge concentraties in de lucht zijn ook schadelijk voor onze eigen gezondheid. Met name mensen met longproblemen en astma lijden onder de grote hoeveelheid stikstofoxide in de lucht.

Niet alleen de lucht raakt vervuild, ook verzuurt de grond in natuurgebieden. Verzuring leidt ertoe dat voedzame stoffen zoals calcium uit de bodem verdwijnen. En een tekort aan calcium in het voedsel van vogels, zorgt voor te dunne, breekbare eierschalen in de vogelnesten en botproblemen bij jonge vogels.

Domino-effect

Een bijkomend probleem is dat te veel stikstof leidt tot een toename: van brandnetels, bramen en grassen; die gaan er juist extra hard van groeien. Dit gaat ten koste van andere soorten planten en de insecten die van deze planten leven. Met als gevolg: een monotone natuur waarin de ‘hardgroeiers’ de overige planten overwoekeren. Dit zorgt voor een domino-effect binnen de gehele voedselketen. Minder insecten betekent minder voedsel voor vogels en een bedreiging voor alle vogelsoorten. Zo wordt onze natuur alsmaar stiller!

Koolmees / Shutterstock Koolmees / Shutterstock

Ook algemene soorten staan onder druk

Het verlies aan biodiversiteit heeft een dieptepunt bereikt: niet alleen zeldzame vogelsoorten verdwijnen uit het Nederlandse landschap, ook veelvoorkomende soorten, zoals de koolmees en de veldleeuwerik, gaan in aantallen hard achteruit. Het is tijd voor verandering. De provincies kunnen het stikstofprobleem aanpakken en jij kunt hierbij helpen!

Geef je ook je stem aan de natuur?

Waarom zijn provincies en waterschappen belangrijk voor vogels en natuur? Lees waarom de verkiezingen belangrijk zijn

Video in nieuw venster openen

Lobbyen voor vogels en natuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er visies gevormd en nieuwe plannen gemaakt. Dat biedt volop kansen om invloed uit te oefenen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Help je mee?

Lees hier wat u kunt doen

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur