Navigatie overslaan
IJssel bij Brummen / Lars Soerink Alle berichten

Kennis- en innovatieprogramma ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start

Geplaatst op 15 april 2022

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om onze aanpak van water- en landbouwvraagstukken. Investeringen in deze sectoren vormen een belangrijk deel van ons nationaal verdienvermogen. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 legt de basis voor structurele verbetering van ons groene verdienvermogen, waarbij tegelijkertijd ons land klimaatbestendig en leefbaar wordt ingericht.

Klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zetten wereldwijd de leefbaarheid van delta’s onder druk. Ook in Nederland hebben deze urgente opgaves gevolgen. Een integrale aanpak, gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van onze land- en watersystemen is noodzakelijk. Vogelbescherming Nederland is één van de partners in het consortium NL2120, dat de komende jaren onderzoek doet naar hoe we met natuurlijke oplossingen (‘nature based solutions’) onze Nederlandse delta leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden.

'Nature based solutions'

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature based solutions’. Voorbeelden hiervan zijn kustversterking met zand en slib, zoals bij de zandmotor, natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden. 

Groene stad / Shutterstock Groene stad / Shutterstock

Om natuurlijke oplossingen gemeengoed te maken is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context, door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, het veenweidegebied en de stad. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen.

Erkenning voor de visie en de ambitie van het project

Het voorstel vergroot internationaal de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie en het gebruik van natuurlijke oplossingen in water en landbouw. Met NL2120 wordt een structurele bijdrage aan ons BBP van minimaal 0,02 procent geleverd. Het voorstel is namens het consortium NL2120 ingediend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het Groeifonds.

Het Nationaal Groeifonds heeft vandaag besloten om voor de aanvraag van het consortium een reservering van 110 miljoen onder voorwaarden vast te leggen. Het is positief nieuws dat ons project als voldoende potentieel wordt gezien en de reservering is een erkenning voor de visie en de ambitie van het project. We gaan nu hard aan de slag om de gevraagde aanpassingen door te voeren, zodat we een aangepast voorstel kunnen indienen.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie