Navigatie overslaan
Windmolen en ganzen / Shutterstock Alle berichten

Duurzame energie JA, maar niet ten koste van natuur

Geplaatst op 30 maart 2021

Elke energieregio werkt op dit moment aan een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat waar en hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden met wind- en zonne-energie. Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie en we roepen op om voor echt duurzame oplossingen te kiezen. Groene energie die ten koste gaat van de natuur is niet groen. Wanneer wind- en zonneparken op de verkeerde locaties terecht komen, kunnen de gevolgen voor vogels desastreus uitpakken. Dat kan en moet anders!

Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis

Vooropgesteld, Vogelbescherming is voor duurzame energie. De opwarming van de aarde, het extremere weer en de stijging van de zeespiegel hebben grote gevolgen. Niet alleen voor de mens, maar zeker ook voor vogels. Hogere waterstanden in de Waddenzee betekenen bijvoorbeeld dat miljoenen vogels geen plekken meer vinden om te eten en te rusten. Naast de klimaatcrisis hebben we echter ook te maken met een minstens zo urgente biodiversiteitscrisis. Veel vogelpopulaties staan fors onder druk. Zo staan er van de 196 Nederlandse broedvogels maar liefst 87 op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. Dat is zo’n 44% van alle vogels die in ons land broeden. Ook voor trekvogels en overwinteraars heeft Nederland een grote verantwoordelijkheid.

Effecten van wind- en zonneparken

Afhankelijk van de locatie kunnen wind- en zonneparken desastreuze effecten hebben op onze vogels. Niet alleen kunnen vogels – en vleermuizen – tegen windmolens aanvliegen met sterfte tot gevolg en is er sprake van barrièrewerking wanneer windmolens op vaste vogeltrekroutes geplaatst worden. Ook gaan wind- en zonneparken in natuurgebieden zowel op land als op water ten koste van leefgebieden. Veel vogelsoorten vermijden van nature obstakels, wat wind- en zonneparken voor vogels zijn, en het gebied wordt ongeschikt om te broeden, te rusten en voedsel te zoeken.

Huismus op zonnepanelen / Shutterstock Huismus op zonnepanelen / Shutterstock

Oproep aan de overheid

Onze oproep aan de overheid is dan ook om belangrijke vogelgebieden te ontzien bij de locatiekeuze van wind- en zonneparken. Dat betekent concreet dat we gemeenteraden en provincies vragen om geen zoekgebieden voor zonne- en windenergie aan te wijzen in Natura 2000-gebieden, Natuur Netwerk Nederland, weidevogelgebieden en vogeltrekroutes.  

Los van dat we vinden dat er meer aandacht moet komen voor energiebesparing, zijn we ervan overtuigd dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn zolang er nog zoveel daken van bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen zijn. En probeer ook in win-win oplossingen te denken: in gebieden waar het nu slecht gesteld is met de biodiversiteit, kunnen biodiversiteitsherstel en zonne-energie wellicht goed samen gaan. Kortom, laten we in de Regionale Energie Strategie niet nog meer van onze waardevolle natuur afsnoepen, maar de keuze maken voor echt duurzame oplossingen!

Helpt u mee?

U kunt meehelpen om te zorgen dat uw gemeente de juiste keuzes maakt bij de besluitvorming over de energieplannen die op tafel liggen. Nu is het moment om van u te laten horen! Op 1 juli 2021 moeten namelijk alle RES (1.0) plannen ingediend worden.

Aan de hand van deze voorbeeldbrief kunt u uw gemeente (en/of provincie) oproepen om belangrijke vogelgebieden te vrijwaren van zonne- en windenergie. U vult eenvoudig de naam van uw gemeente in, ondertekent de brief en stuurt hem naar uw gemeente.

Lees verder 

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen