Navigatie overslaan
Visdief / Jelle de Jong Alle berichten

Dank u wel!

Geplaatst op 10 januari 2018

Vogelbescherming kan dankzij de hulp van velen de vogels een stem geven. Dat is hard nodig, want de bedreigingen zijn helaas legio. Toch worden er ook hoopvolle resultaten geboekt. Ook weer met hulp van veel partijen en personen, die we daarvoor hartelijk willen bedanken. Nu 2018 op ontbotten staat, een kort overzicht van enkele mijlpalen.

Platteland

Vogelbescherming werkt onder de noemer Red de Rijke Weide op meerdere fronten aan herstel van de weidevogels. Mede dankzij onze inspanningen heeft de regering extra geld uitgetrokken voor de weidevogels, nog niet genoeg, maar er is een begin. Op verschillende plekken in Nederland helpen we verder mee terreinen voor weidevogels te behouden en te verbeteren, voor nu en in de toekomst.

Het afgelopen jaar kreeg Vogelbescherming veel vragen over predatie van weidevogels. Een complex vraagstuk waarbij de emoties soms hoog oplopen. Naar ons idee zijn hierbij geen simpele oplossingen. Wat er dan wel zou moeten gebeuren, hebben we hier uiteengezet

Tegelijk proberen we samen met partners uit de landbouw zoveel mogelijk partijen te interesseren in een natuurinclusieve aanpak voor het landelijk gebied. Dat gebeurt op vele manieren. Door onder meer een prijs uit te reiken aan voorlopers, door een prachtig magazine met voorbeelden en door te participeren in een platform voor kennisuitwisseling

Weidevogelboer Teunis Jacob en Nelie Slob / Fred van Diem Weidevogelboer Teunis Jacob en Nelie Slob / Fred van Diem

Ondertussen zijn in steeds meer winkels melk en andere zuivelproducten te koop waarmee consumenten zelf rechtstreeks kunnen bijdragen aan het behoud van de weidevogels. U kunt stemmen met uw voeten. Het afgelopen jaar kwamen er weer nieuwe producten beschikbaar, mede dankzij Vogelbescherming. Kijk hier voor een overzicht van de producten

10 jaar inzet stadsvogels

Het afgelopen jaar vierde Vogelbescherming met een Stadsvogelconferentie 10 jaar inzet  voor stadsnatuur.  Mooie recente mijlpalen waren het beschikbaar komen van een groen vogeldak en het commitment van vijf grote Noord-Brabantse steden om samen met de provincie op grote schaal gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen een huis te geven.

Internationaal

Binnen BirdLife International werkt Vogelbescherming ook in het buitenland aan het beschermen van vogels. We richten ons daarbij vooral op trekvogels die gebruik maken van een 'Oost-Atlantische' trekroute, waar Nederland ook aan ligt. In West-Afrika helpen we mee bomen te planten. En wel de bomen waar vogels daadwerkelijk iets aan hebben, zoals eerder onderzoek in opdracht van Vogelbescherming heeft aangetoond gaat het om een kleine hoeveelheid soorten die voor vogels echt aantrekkelijk zijn.

Kijkers voor Kijkers / Barend van Gemerden Kijkers voor Kijkers / Barend van Gemerden

Een doorslaand succes is ons kijkers-voor-kijkers-programma. Vrijwilligers van Vogelbescherming herstellen verrekijkers en telescopen die we als gift ontvangen. Vervolgens worden die op allerlei plekken op de wereld uitgereikt ten behoeve van educatieve doeleinden of aan vogelonderzoekers (in opleiding).

Natuurgebieden

Het afgelopen jaar heeft Vogelbescherming het doden van vele ganzen en smienten weten te verhinderen met procedures. Deze vogels overwinteren in Nederland en verdienen hier een veilige haven.

Smient / Shutterstock Smient / Shutterstock

Bijzonder verheugend het afgelopen jaar was de toekenning van een groot bedrag van de Postcodeloterij om de natuur van het IJsselmeergebied te verbeteren, door een visverbinding en door natuurlijke oevers. In datzelfde gebied bleek dat de visdief een goed broedsucces had in 2017, na jarenlange tegenspoed was dat zeer welkom. 

Goed nieuws was óók, dat de komende jaren spiering niet mag worden gevangen, waardoor de visdief (en andere soorten) meer voedsel zal kunnen vinden. Vogelbescherming heeft zich er jarenlang voor ingezet, te meer omdat Nederland heel belangrijk is voor de visdief. Nu kan verder worden gewerkt aan een duurzame visserij in het gebied.

Verontrustend

Ondanks de mijlpalen die we bereikten en de hoop die we af en toe kunnen koesteren, zoals voor de visdief, lieten de voorbije maanden ook veel verontrustends zien. Op de Veluwe zorgt stikstofuitstoot voor verzuring waardoor vogels nog maar zó weinig kalk vinden, dat bij de eieren de schaal te dun is en dat kuikens zo broos zijn, dat ze al in het nest hun pootjes breken. Meer onderzoek is nodig, maar gerust zijn we er niet op. Die zorg geldt evenzeer voor het teruglopen van het aantal insecten in Nederland, waarover jaar na jaar steeds meer duidelijk wordt.

Lelystad Airport - Vogelbescherming bestrijdt de uitbreiding van deze luchthaven sinds een aantal jaren en via diverse acties, maar 'het moet en het zal gebeuren'. Daar lijkt het althans op, terwijl er geen grondig onderzoek is gedaan naar de wisselwerking met de vele grote vogels in het gebied.

Op al deze fronten blijven we doorgaan in het zoeken naar goed onderbouwde oplossingen voor een lange termijn. Het beschermen van vogels en natuur is een zaak van lange adem. We hopen op uw steun te mogen rekenen!

Meer weten?

Vanaf 1 juni kunt u een compleet overzicht lezen van de activiteiten en successen van Vogelbescherming in het afgelopen jaar via www.jaarverslagvogelbescherming.nl.

Grote gift

Wij geloven in een wereld waarin ruimte is voor vogels en natuur, waar mensen volop van kunnen genieten. Doet u met ons mee? Met een grote gift kunnen we grote stappen zetten. Samen overleggen we waar uw gift het best tot zijn recht komt. Uw wensen staan daarbij centraal.

Klik hier voor meer informatie.