Navigatie overslaan
Patrijs / Agami - Jari Peltomaki Alle berichten

Dank u wel!

Geplaatst op 1 januari 2017

Zo’n 11.000 vogelsoorten leven er op aarde. Daarvan wordt 13% bedreigd. Zonder slag of stoot is dat niet veranderd. Maar dankzij de hulp van velen kan Vogelbescherming vogels en natuur wél een duidelijke stem geven. En boeken we mooie resultaten. Ook het afgelopen jaar. Iedereen die ons daarbij heeft geholpen, willen we hartelijk bedanken. Op de drempel van het nieuwe jaar een terugblik.
Grutto / Elwin van der Kolk Grutto / Elwin van der Kolk

Weidevogels

Vogels op het boerenland hebben het moeilijk. Gelukkig zijn er Nederlandse boeren die werken aan een ommekeer. Zij combineren de zorg voor natuur met een goed lopende bedrijf. Zulke inspirerende boeren zijn bijvoorbeeld te vinden in het Weidevogelboerennetwerk van Vogelbescherming.

Ook achter de schermen zet Vogelbescherming zich in voor weidevogels. Dat leidde eind 2016 onder meer tot een aantal belangrijke moties in de Tweede Kamer. Het kabinet is nu aan zet om die met veel vuur uit te voeren.

We zijn er niet gerust op, gezien al het eerdere pappen en nathouden. Daarom besloot Vogelbescherming een klacht in te dienen bij de EU over het regeringsbeleid. We hopen dat Nederland snel z’n internationale verantwoordelijkheid omzet in daden.

In 2016 kwamen op grote schaal ‘weidevogelvriendelijke’ zuivelproducten in het schap van de supermarkt, Weide Weelde; ook daar is Vogelbescherming bij betrokken. Vogelbescherming heeft jarenlang voor zulke producten gepleit. En er komt nog veel meer aan, zoals uit de Terschellinger polder en uit Amstelland. Binnenkort start ook een nieuwe samenwerking van Vogelbescherming met een zuivelaar die aan natuurwinkels levert.

Internationaal

Vogelbescherming werkt als onderdeel van BirdLife Internationaal ook in het buitenland. In 2016 gaven we een vervolg aan ons zeer succesvolle Living on the Edge. Onderzoek uit dat project maakte duidelijk van welke bomen voor ‘onze’ trekvogels in de Sahel afhankelijk zijn. En het mooie is: zulke ‘vogelbomen’ zijn ook goed voor bewoners. Samen met lokale natuurbeschermers werken we nu aan een vervolg van onze herbeplantingsprojecten. Eerder werden al 150.000 bomen geplant in 4 landen.

Onder het mom van vereenvoudiging leken krachtige EU-natuurregels te worden afgezwakt, met mogelijk vergaande consequenties. Vogelbescherming en vele natuurorganisaties én burgers protesteerden luid. Eind 2016 kwam na veel gedraal het besluit: de EU-natuurregels blijven intact, maar verdienen een betere uitvoering. Een enorm succes voor vogels en natuur.

In 2016 startten we ook met een groot gezamenlijk internationaal project om de patrijs te redden.

Extra hulp voor soorten die het moeilijk hebben

Via snelle acties kon Vogelbescherming voor vogelsoorten uit ons Actieplan Bedreigde Vogels een verschil maken. Samen met vele partijen en dankzij steun van leden en fondsen konden we zo onder meer de tapuit, de roerdomp en de grote karekiet helpen aan veilig broed- en leefgebied.

Stadsnatuur

Vogelbescherming wil steden ‘vergroenen’. Maar veel is nog onbekend over stadsnatuur. Deelnemers aan de Jaarrond Tuintelling helpen ons en andere natuurorganisaties meer kennis op te doen. In 2016 bereikten we een nieuwe grote mijlpaal: 100.000 tellingen zijn er sinds de start ingevoerd.

Waddenzee

Goed en slecht nieuws uit het ‘mooiste natuurgebied van Nederland’: de Waddenzee. Helaas verloren we in 2016 een procedure bij de Raad van State om een stokje te steken voor in onze ogen onverantwoorde zoutwinning.

Beter nieuws vormen de gebieden die we samen met terreinbeheerders geschikt konden maken voor broedende, rustende en foeragerende vogels. Ook werden in het Waddengebied ‘Vogelakkers’ ingericht voor de velduil en blauwe kiekendief, sterk bedreigde soorten.

Positief is ook het recente herstel van mosselbanken. Vogelbescherming werkt mee een langjarig project ter verduurzaming van de mosselvisserij in de Waddenzee.

Ondertussen laten we steeds meer recreanten genieten van vogels zonder ze te verstoren. Daarvoor hebben we nu ruim 1 miljoen vogelkaarten verspreid en werd onze Wadden-app tienduizenden keren gedownload.

Al deze resultaten konden we alleen bereiken samen met andere natuurorganisaties, vele geldschieters, belanghebbenden, supporters én alle leden van Vogelbescherming. Iedereen hartelijk dank! Blijf ons steunen en  help mee, in welke vorm dan ook.

En er is nog veel meer…

U vindt de resultaten die Vogelbescherming boekt en alles wat we ondernemen om vogels te beschermen, uiteraard, ook op deze website. Kijk daarvoor bijvoorbeeld bij Actueel. Eind mei 2017 publiceren we hier een overzicht en een verantwoording van ons werk in 2016. We nodigen u van harte uit dat tegen die tijd te bekijken.