Navigatie overslaan
Kanoet -  Shutterstock Alle berichten

Waddenzee verliest mogelijk status als Werelderfgoed

Geplaatst op 14 september 2023

Het blijven boren onder de Waddenzee komt Nederland duur te staan. De VN-organisatie UNESCO dreigt daardoor om de status van het enige Nederlandse natuur-Werelderfgoed in te trekken.

Gisteren viel het formele besluit van UNESCO waarin de Duitse- en Nederlandse overheid met klem worden opgeroepen om geen nieuwe winningen van aardgas, zout of aardolie toe te staan in, onder of vlakbij het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Meer ruimte voor deze gas- en aardoliewinning betekent kans op bodemdaling, meer vervuiling en meer verstoring wat uiteindelijk leidt tot minder gezond leefgebied voor vogels. Dit terwijl het Waddengebied van levensbelang is voor vele miljoenen broed-, en vooral trekvogels.

Bonte strandloper / Buiten-Beeld - Pauline van Marle Bonte strandloper / Buiten-Beeld - Pauline van Marle

Waddenzee kwetsbaar

De Waddenzee is een belangrijke, maar kwetsbare schakel op de Oost-Atlantische trekroute van tientallen soorten vogels. Monitoring en onderzoek laten zien dat de vogelpopulaties van diverse soorten in het Waddengebied al vele jaren op rij dalen. Ook het belang van de Wadden als broedgebied voor vogels staat onder druk.

De status als UNESCO Werelderfgoed betekent internationale erkenning van de enorme waarde van dit natuurgebied en daarmee een stimulans om het gebied als zodanig te behouden voor de generaties na ons. Vogelbescherming Nederland blijft zich onverminderd inzetten om de vogels van de Wadden te beschermen. Het ecosysteem van het Waddengebied is onmisbaar voor de biodiversiteit wereldwijd.

Kluut / Agami - Arie Ouwerkerk Kluut / Agami - Arie Ouwerkerk

Klimaatverandering

De overheid heeft een internationale verantwoordelijkheid om het Waddengebied als Natura 2000-gebied te beschermen. Met het risico op dalende zeebodem als gevolg van boringen in de Waddenzee neemt de urgentie voor beschermen toe. Dit is een ontoelaatbare bedreiging in tijden van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Vogelbescherming Nederland hoopt dat de dreiging van de UNESCO om de status als Werelderfgoed in te trekken een wake-up call is voor de politiek. We mogen dit unieke natuurgebied niet verloren laten gaan.

Programma Wij&Wadvogels

Vogelbescherming Nederland werkt al jaren aan de bescherming van de Wadden, bijvoorbeeld in het Programma naar een Rijke Waddenzee en met uitvoering van het Actieplan Broedvogels Waddenzee. Sinds 2019 bestaat het programma Wij&Wadvogels. Dit is een samenwerkingsverband van zeven partners: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Samen werken we aan allerlei maatregelen om kwetsbare wadvogelpopulaties weer gezond te maken.

Eider / Kees van der Klauw Fotogalerij Eider / Kees van der Klauw Fotogalerij

UNESCO rapport

Het UNESCO rapport met daarin het concept besluit over de Waddenzee en de analyse van UNESCO over de beschermde status van de Waddenzee is via deze link te bekijken (p. 38-43).

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden