Navigatie overslaan
Jager Georgia / Lars Soerink Alle berichten

Ruimhartige hulp voor tegengaan stroperij

Geplaatst op 7 maart 2018

Het laat bijna niemand onberoerd: het illegaal afschieten van prachtige roofvogels of het gruwelijke lijmen van zangvogels. Vogelbescherming bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit onrecht te bestrijden.

Vogelbescherming ontving na onze oproep in totaal ruim 160 duizend euro van onze leden en donateurs. We doen regelmatig een beroep op onze achterban om specifieke problemen te helpen oplossen, of soorten te beschermen die onze steun hard nodig hebben. Veel mensen gaven inmiddels al gul. Dit willen we onder meer met het geld bereiken:

1. Minder ortolanenvangst in Frankrijk

De Franse vogelbescherming, LPO, bestrijdt lokale corruptie, die ervoor zorgt dat veel plaatselijke handhavers een oogje dichtknijpen als het om het vangen van ortolanen gaat. Ortolanen gelden in Frankrijk als een delicatesse, waardoor de vangst hardnekkig en grootschalig is. Alleen met goede handhaving én educatie kan deze heel bedreigde gorzensoort gered worden. Met uw bijdrage kan LPO zich daarvoor krachtig inzetten.

2. Betere natuureducatie op Sardinië

De wespendief is een roofvogel, die flink op een buizerd lijkt, maar een heel ander leven heeft. Wespendieven trekken naar Afrika in de winter en dat maakt ze kwetsbaar voor hagelgeweren in Zuid-Europa. Sardinië is een van de hotspots van het illegaal afschieten van wespendieven, maar dankzij grootschalige educatieprojecten op scholen is dit aan het kenteren. Uw bijdrage komen ten goede aan het verder uitbouwen van het al succesvolle lesprogramma voor scholen.

Stop illegale jacht Stop illegale jacht

3. Minder lijmstokken in Spaanse achtertuinen

Het – voor consumptie – vangen van zangvogels is langs de Spaanse oostkust helaas een hardnekkig gemeengoed. Doordat de kuststrook heel open is, lokt het aanplanten van een paar struiken of bomen al snel passerende zangvogels. Die navigeren in grote getale op trek langs de kustlijn richting Afrika.

Zet je lijmstokken neer naast die struikjes, dan vang je veel vogels, die een gruwelijke dood sterven. Er worden regelmatig vergunningen afgegeven door het lokaal bestuur om vogels te vangen.

Die worden door de Spaanse vogelbescherming SEO aangevochten. Daarnaast tuigt SEO voorlichtingscampagnes op: veel Spanjaarden zijn tegen het vogellijmen maar doordat het probleem onbekend is, blijft het veel langer dan nodig voortbestaan. Met uw bijdragen kan SEO haar invloed op overheden verstevigen.

Ook meehelpen?

Rond de Middellandse Zee zijn al onze BirdLife-partners actief om illegale jacht te bestrijden. Hun inzet vergroot de kansen voor ‘onze’ trekvogels zoals de zomertortel en vele andere soorten. Wilt u ook meehelpen? Dat kan met een gift. Maak uw gift over naar NL44 INGB 0000 6565 00 o.v.v. stop jacht of ga naar vogelbescherming.nl/stopjacht.