Navigatie overslaan
Grutto / Patricia Dubbeldam - Fotogalerij Alle berichten

Plannen voor natuurherstel in regeerakkoord goede basis

Geplaatst op 15 december 2021

Vogelbescherming ziet het voornemen in het regeerakkoord om de unieke natuur van Nederland en de biodiversiteit te herstellen als een trendbreuk, maar ook als een laatste kans. Floris van Hest, directeur van Vogelbescherming Nederland: “Vogelbescherming werkt graag samen met het nieuwe kabinet om echt herstel voor vogels en natuur te realiseren.’’

De grote investeringen die worden aangekondigd voor het oplossen van de stikstofcrisis en natuurcrisis zijn hard nodig. De natuur in Nederland – niet alleen in natuurgebieden, maar juist ook in het boerenland en zelfs de stad – verkeert in een deplorabele staat. Niet alleen zeldzame dieren en planten, maar ook heel gewone soorten zijn achteruitgaan. Weidevogels, waaronder onze nationale vogel de grutto, dreigen te verdwijnen zonder ingrijpen.

Ruimtelijke plannen integreren

Nu is het moment om in alle grote ruimtelijke plannen die op stapel staan natuur te integreren, van woningbouw tot energietransitie en van kustverdediging tot het realiseren van kringlooplandbouw. Vogelbescherming denkt daar graag over mee met het nieuwe kabinet

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer