Navigatie overslaan
Noordse stern / Jelle de Jong Alle berichten

Miljoenennota: aanpak biodiversiteitscrisis onvoldoende

Geplaatst op 21 september 2021

Vandaag, tijdens Prinsjesdag, is traditiegetrouw de Miljoenennota door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aangeboden. Echt grote veranderingen in beleid - op wat uitzonderingen daargelaten - blijven dit jaar uit door de demissionaire status van het kabinet. Vogelbescherming heeft bekeken hoe de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) vogels en hun leefgebied ten goede komt.

Geen extra geld voor biodiversiteit

De wereldwijde biodiversiteitscrisis en het grote aandeel van Nederland daarin wordt in de Miljoenennota erkend. Het bevreemdt Vogelbescherming daarom dat er geen grootschalige extra investeringen worden gedaan om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Deze crisis is minstens zo ernstig als de klimaatcrisis, waarvoor het kabinet wel - en terecht - extra middelen uittrekt. 

Stikstofcrisis niet opgelost

En dan is er nog de stikstofcrisis. Met de huidige aanpak zal het probleem niet opgelost worden. Investeren in het verminderen van de stikstofuitstoot in de nabijheid van kwetsbare Natura 2000-gebieden is noodzakelijk, maar moet ook gepaard gaan met een breder beleid, dat de algehele stikstofdeken over ons land terugdringt.

Niet alleen stikstof is een grote en directe bedreiging voor de Nederlandse natuur. Ook andere problemen schreeuwen om aandacht, zoals het gebruik van gifstoffen en de te lage grondwaterstanden. Daar moeten dringend oplossingen voor in gang worden gezet, net als voor het voorkomen van schade door droogte en wateroverlast.

Aanvalsplan Grutto: nog geen structureel geld

Vogelbescherming is blij met de investering van 5 miljoen euro voor het Aanvalsplan Grutto, die minister Schouten eerder dit jaar al bekend maakte. Intussen ontbreekt nog wel een substantieel deel van de financiering voor het plan. Daar wordt geen oplossing voor gegeven. Het Aanvalsplan Grutto kan alleen succesvol zijn als het gehele plan wordt uitgevoerd; daarvoor is financiële zekerheid essentieel.

Omslag nodig naar natuurinclusieve samenleving

Positief is de inzet van het ministerie van LNV op het vlak van een natuurinclusieve samenleving, zowel in het boerenland als in de stad. Vogelbescherming ziet net als het ministerie een natuurinclusieve samenleving - waarin overal een basiskwaliteit natuur wordt gerealiseerd - als enige weg om te komen tot natuurherstel in ons land.

Komt deze omslag er niet, dan gaan algemeen voorkomende soorten vogels, andere dieren en wilde planten nog verder achteruit. Een forse investering is noodzakelijk en dient zich niet te beperken tot het domein van LNV maar ook op de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken (BZK). Het gaat niet alleen om meer geld voor natuur; om gezond, duurzaam en mooi te kunnen leven, werken en wonen, moet het gehele beleid natuurinclusief worden.