Navigatie overslaan
Windmolens IJsselmeer / Pixabay Alle berichten

Oproep natuurorganisaties aan RES Noord-Holland: Alternatief nodig voor wind en zon in natuur

Geplaatst op 1 juni 2021

Op 3 juni besluit Provinciale Staten van Noord-Holland over de zoekgebieden voor de toekomstige plaatsing van windmolens en zonnevelden in de provincie. Zij stellen dan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast. Natuurorganisaties zijn positief over de ambitieuze doelstelling van de RES en de meeste zoekgebieden. Veel voorgenomen zoeklocaties in natuurgebieden zijn geschrapt en er blijft voldoende nieuwe groene energie over. Niet positief zijn de organisaties over vier zoekgebieden in IJsselmeer, IJmeer, polder Holendrecht en langs de dijk naar Marken. Op die plekken pakken windmolens en zonne-atollen slecht uit voor vogels èn zijn ze een aantasting van het waardevolle landschap. Daarom vragen Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, Het Goois Natuurreservaat en Vogelbescherming Nederland aan Provinciale Staten om deze zoeklocaties te verplaatsen naar geschiktere gebieden.

De natuur en milieuorganisaties in Noord-Holland zijn positief over het bod aan opgewekte energie in 2030. “Om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad is maximale energiebesparing en opschaling van duurzame energie-opwek nodig”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland. “Noord-Holland draagt hier met deze eerste stap naar vermogen aan bij.”

Geen zonne-atollen in het IJsselmeer

Tegelijk heeft het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden zoals het IJsselmeer en IJmeer grote gevolgen voor vogels. Windmolens zorgen voor vogelslachtoffers. Ook zijn windmolens een barrière voor trekvogels tijdens hun lange reis. Open water zonder obstakels is voor hen essentieel om te broeden, te rusten en voedsel te zoeken. Dat geldt niet alleen voor windmolens, ook voor zonnepanelen, al dan niet op eilanden geplaatst. Alles wat ten koste gaat van het weidse open water, zoals het plan voor zogenaamde zonne-atollen (ringvormige eilanden met zonnepanelen) doet hier afbreuk aan. Het IJsselmeer is niet voor niets een internationaal beschermd natuurgebied; het is een cruciale plek in belangrijke vogeltrekroutes.

Zonnepelen op water / Shutterstock Zonnepelen op water / Shutterstock

Iconische landschappen behouden

Windmolens lang de dijk bij Marken betekenen een aantasting van het aanzicht op dit idyllische schiereiland. Duizenden toeristen genieten dagelijks van de karakteristieke houten huisjes gebouwd op terpen. De vrije horizon en weidsheid zijn uniek en willen de organisaties ongeschonden houden. Marken is bovendien een van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Het zoekgebied nadert de broedgebieden tot op enkele honderden meters.

Klimaatopgave niet ten koste van natuur oplossen

De natuurorganisaties zijn voorstander van het opwekken van duurzame energie maar vragen Provinciale Staten juist bij deze locaties rekening te houden met kwetsbare natuur en waardevolle landschappen. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming: “Het kan toch niet zo zijn dat we het klimaatprobleem oplossen ten koste van de natuur. Laten we niet vergeten dat we naast de biodiversiteitscrisis te maken hebben met een ministens zo urgente biodiversiteitscrisis die onze volle aandacht vraagt. Daarom roepen we op om natuurgebieden en belangrijke vogelgebieden (trekroutes, weidevogelkerngebieden) te vrijwaren van zoeklocaties voor wind- en zonne-energie”.

Er zijn alternatieven

Alternatieve locaties in Noord-Holland die de organisaties aandragen zijn bijvoorbeeld de Schermer, Purmer, het gebied tussen Alkmaar en Schagen en het Noordzeekanaalgebied. Ze roepen de Statenleden op om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor opwek van zon- en windenergie in deze gebieden en bewoners en partijen uit de buurt daarbij te betrekken.

De gezamenlijke natuurorganisaties in Noord-Holland droegen vorig jaar al in hun eigen visie zoeklocaties aan waar géén ruimte is voor zonnevelden en windmolens vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Ook pleiten de organisaties voor regionale en provinciale regie om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen