Navigatie overslaan
Alle berichten

Nieuw broedeiland voor noordse sterns

Geplaatst op 22 januari 2015

Sinds enkele maanden ligt er een prachtig broedeilandje voor noordse stern op de Punt van Reide in Groningen. En dat is zeer welkom, want Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedgebied van de noordse stern. De aantallen broedparen zijn laag en nemen af.

Overtijen

De Punt van Reide is een landtong die uitsteekt in de Dollard. Het is buitendijks kweldergebied met een paar wierden* waar vogels een hoogwatervluchtplaats vinden. Kluten overtijen hier, net als zwarte ruiters, bontbekplevieren, kieviten, visdieven en kokmeeuwen. Het Groninger Landschap beheert dit natuurgebied, dat zich uitstrekt over de binnendijks gelegen Polder Breebaart.

Predatie

Silvan Puijman is rayonbeheerder Oost-Groningen van het Groninger Landschap. Hij vertelt hoe her en der al noordse sterns broedden in de polder. Zij waren echter extreem kwetsbaar voor predatie door vossen. Puijman: “Onderzoek in 2006 had aangetoond dat zonder hek zes procent van de jongen van de noordse stern overleefde en mét hek zestig procent.”

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

In het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen van Vogelbescherming Nederland en vijf andere natuurorganisaties, werd een vogelbroedeiland aangelegd op de Punt van Reide. Het is omringd door een slotgracht en voorzien van een elektrisch raster. Puijman: “In december hebben we een eilandje van 18 x 50 meter opgeworpen. In maart, na het stormvloedseizoen, bedekken we het eiland met schelpen, zodat in april de noordse stern er kan broeden.’ Het Waddenfonds is de grootste financier van dit project.

Assertieve kokmeeuwen helpen

De omstandigheden zijn ideaal voor de noordse stern; een kaal schelpenstrandje in een zeer voedselrijk gebied, een elektrisch raster rondom als bescherming tegen de vos, en broedende kokmeeuwen als buren. Met hun felle verdedigingsvluchten bieden die bescherming tegen luchtpredatoren als kiekendief of zilvermeeuw.

Nog een eiland

Puijman: “Het bijzondere is dat vijf kilometer verderop, richting Delfzijl, nog zo’n broedeiland ligt. Dat is de Driehoek van Oterdum, aangelegd als natuurcompensatie door Eneco. Het elektrisch raster dient daar vooral om predatie door bruine ratten tegen te gaan. Ook dit eiland is in ons beheer. Samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland, dat ook nog aanvullend onderzoek doet, zullen we het broedsucces van de noordse sterns op beide eilandjes nauwlettend monitoren.”

Voor mensen

En wat de ruimte voor mensen betreft: “Polder Breebaart heeft een prachtige vogelkijkhut. Binnendijks is er een trap naar een uitkijkpunt op twee kilometer vanaf het broedeiland. Wie dicht bij het eiland wil komen moet wachten tot ná het broedseizoen; dan organiseren we excursies naar het schelpeneiland.”

*) Een wierde is een oude vloedheuvel: een kunstmatige heuvel die dient als toevlucht bij overstromingen.

Meer weten?