Navigatie overslaan
Zwarte stern / Jelle de Jong Alle berichten
Zwarte stern / Jelle de Jong Sonja Hartlief

Door Sonja Weeda
Medewerker Vogelbescherming

Nesten van zwarte sterns extra beschermd

Geplaatst op 11 juni 2020

Veel zwarte sterns broeden tegenwoordig op kunstmatige nestvlotjes. Trouwe vrijwilligers leggen die uit in sloten in het agrarisch gebied en in moerasgebieden. De zwarte sterns maken er dankbaar gebruik van. Zo weten ze toch hun kuikens groot te brengen. Helaas weten marterachtigen de vlotjes ook steeds beter te vinden. Daar proberen we iets aan te doen.
Zwarte stern / Elwin van der Kolk Zwarte stern / Elwin van der Kolk

Zwarte sterns in de knel

Het aantal zwarte sterns is de laatste decennia met ruim 90% afgenomen. In 1950 waren er nog ca. 16.000 broedparen in ons land, in 1990 waren daar nog maar zo’n 1.300 van over.

De afname van deze koloniebroeder heeft verschillende oorzaken. Zo is er een drastische afname van de dichte watervegetatie (krabbenscheer bijvoorbeeld) waarop de sterns altijd hun nesten bouwden. Dat komt doordat gebiedsvreemd ‘hard’ water werd ingelaten in veensloten en plassen en doordat het peil van het oppervlaktewater minder varieert.

Daarnaast worden sternkolonies op sommige plekken verstoord door recreatie of landbouwwerkzaamheden; ook dit heeft invloed op het broedsucces.

Zwarte stern / Jelle de Jong Zwarte stern / Jelle de Jong

Nestvlotjes

Omdat dichte watervegetaties in sloten en ondiepe moerassen nagenoeg verdwenen zijn in Nederland, leggen natuurbeschermers nestvlotjes uit. Bij gebrek aan waterplanten vormen de vlotjes een prima alternatief voor de zwarte stern. Dankzij deze beschermingsmaatregelen zijn de aantallen sinds 2004 weer licht toegenomen naar zo’n 1.500 broedparen. Desondanks staat de zwarte stern nog steeds als bedreigd op de Rode Lijst.

Alle nesten leeggeroofd

Een groot knelpunt is de hoge predatie tijdens de broedperiode door kleine marterachtigen zoals hermelijn en bunzing. Soorten die niet afhankelijk zijn van zwarte sterns voor hun voedselvoorziening. Zij slaan vooral toe in graslandgebieden, waar de zwarte sterns op sloten broeden. Vooral in jaren dat er weinig muizen zijn, moeten de vogels het ontgelden. Uit onderzoek in de Krimpenerwaard weten we dat er dan nauwelijks kuikens vliegvlug worden. De marters zwemmen naar de nestvlotjes en kunnen in één of twee nachten álle nesten in een zwarte sternkolonie leegroven. Ook volwassen sterns zijn af en toe slachtoffer.

Scherm om nestvlotjes / Sonja Weeda Het drijvende scherm dat geplaatst is rondom 2 nestvlotjes in een zwarte stern kolonie van het Zuid-Hollands Landschap / foto Sonja Weeda) Scherm om nestvlotjes / Sonja Weeda

Drijvende schermen

Om de bedreigde zwarte sterns een betere kans te geven hun kuikens succesvol groot te brengen, zoeken we naar een oplossing om de marterachtigen buiten de kolonie te houden. Onlangs hebben we daarvoor als proef twee drijvende schermen geplaatst rondom vier nesten in een zwarte stern kolonie in de Krimpenerwaard, in samenwerking met Jan van der Winden Ecology, Soontiëns Ecology en het Zuid-Hollands Landschap.

Deze proef gaan we in samenwerking met onder meer Natuurmonumenten ook op andere locaties uitvoeren. Het drijvende scherm moet de zwemmende marters tegenhouden, het is zodanig ontworpen dat ze er niet tegenop kunnen klimmen. Bij de schermen zijn camera’s geplaatst, zodat we nauwgezet kunnen volgen of de schermen werken.

Aan het einde van dit broedseizoen weten we of de schermen ook daadwerkelijk hun werk hebben gedaan. Het resultaat zal gedeeld worden met alle terreinbeheerders van zwarte stern-kolonies in Nederland. In de jaren waarin dan hoge predatie verwacht wordt, kunnen terreinbeheerders hun kolonies beschermen tegen predatie. Wordt vervolgd.

Video in nieuw venster openen

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus