Navigatie overslaan
Westerschelde / Shutterstock Alle berichten

Natuurherstel Hedwigepolder van start

Geplaatst op 26 oktober 2022

Het water kan de Hedwigepolder in- en uitstromen. Vogelbescherming Nederland is opgelucht dat, na bijna 20 jaar, daarmee eindelijk meer ruimte komt voor broed- en trekvogels in de Westerschelde. Dit nieuwe getijdengebied is een essentiële eerste stap om het proces van achteruitgang in de Westerschelde te keren. Er zal een gebied ontstaan met slikken en schorren, waar tal van steltlopers en eenden foerageren en rusten. Onder andere kluten, bontbekplevieren en visdiefjes zullen er een uitgelezen plek vinden om te broeden. Ook in de strijd tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging is het meer ruimte geven aan het water een belangrijke stap.

Achteruitgang Westerschelde-natuur

Menselijke ingrepen als inpoldering, bedijking, verdiepingen van de vaargeul en de aanleg van haven- en industrieterreinen zorgen er al decennialang voor dat het slecht gaat met de natuur in de Westerschelde en in het bijzonder met de broed- en trekvogels – waaronder veel broedvogels van de Rode Lijst - die gebruik maken van dit estuarium. De trekvogels die van de Westerschelde afhankelijk zijn, vinden er steeds minder voedsel en geschikte plekken om te rusten en te broeden. Dit komt omdat het gebied in een te nauwe jas zit. De Schelde heeft de ruimte nodig die de rivier eerder is ontnomen.

De hoge dijken en een diepe vaargeul hebben de Westerschelde ingesnoerd zodat er nog te weinig schorren, slikken en platen over zijn. Met de ontpoldering van de Hedwige wordt dit systeem een klein beetje hersteld. Om het proces van achteruitgang te keren, is nieuw getijdengebied nodig. Dat is alleen mogelijk door gebieden langs de Westerschelde te ontpolderen.

Tankstation voor vogels

De Westerschelde is het grootste estuarium in Noordwest-Europa. Dit is een van de weinige plekken in Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Dit internationaal unieke natuurgebied is met haar slikken, schorren, platen en ondiep water een belangrijk tankstation voor trekvogels, broedgebied voor kustbroedvogels en een kraamkamer voor vis. Dit mag niet verloren gaan. Daarom werkt Vogelbescherming met een groot aantal organisaties binnen en buiten Zeeland aan een gezonde toekomst van de Westerschelde.

Geef tegen vogelgriep

Niet eerder heeft vogelgriep zoveel slachtoffers onder wilde vogels gemaakt. Diverse kolonies grote sterns in Nederland zijn weggevaagd. Tienduizenden vogels zijn gestorven. Ook visdiefjes, eenden, steltlopers en nu ook roofvogels en ooievaars zijn slachtoffer.

Jouw extra gift is meer dan welkom

Wetenschappelijk onderzoek

Hoe gaat het met een vogelsoort? Wat veroorzaakt een eventuele achteruitgang? Wat zijn effectieve maatregelen om die achteruitgang aan te pakken en een soort te beschermen? Vogelbescherming ondersteunt en initieert om die reden wetenschappelijk onderzoek.

Meer over onderzoek