Navigatie overslaan
Paapje / Shutterstock Alle berichten

Natuurgebied Van Oordt’s Mersken in gevaar

Geplaatst op 27 november 2020

Een Natura 2000-gebied waar bedreigde vogels een veilige haven kunnen vinden, zo functioneert het gebied Van Oordt’s Mersken in Friesland. De spoorlijn tussen het Noorden en Flevoland, de Lelylijn, zou daar een eind aan kunnen maken. Thijs Willems, inventarisatievrijwilliger en natuurbeschermer in het gebied, maakt zich daar grote zorgen over.  

Hoe bijzonder is Van Oordt’s Mersken?

“Op de overgang van de Friese zandgronden en het veenweidegebied ligt Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken. Het is een voor vogels belangrijk gebied. Het beekdal staat ‘s winters onder water, waardoor vele trekvogels zoals goudplevieren en wintertalingen er een rustplek vinden.

In dit gebied zijn ook zeldzame broedvogels terug te vinden door de grote oppervlaktes dotterbloemhooiland en zeggenmoeras en het geleidelijk uitzakken van de waterstand in het broedseizoen. Kemphaan en paapje broeden er met enige regelmaat en ook kwartelkoning, roerdomp, zomertaling en veldleeuwerik komen er tot broeden.

Van Oordts Mersken / Thijs Willems Van Oordt’s Mersken / Thijs Willems Van Oordts Mersken / Thijs Willems

Wat is nu het plan?

“Het plan bestaat nu om parallel aan rijksweg A7 een treinverbinding tussen Lelystad en Groningen, de Lelylijn aan te leggen. Hiervoor zal niet alleen een deel van het gebied worden opgeofferd, maar zullen ook grote oppervlaktes van het resterende broedgebied ongeschikt worden voor de bodembroeders.”

Hoe zit dat?

“In een droog wallichaam - nodig voor de spoorlijn - is de kans op vestiging van de vos heel groot. Juist in droge zomers kan predatie dan de genadeklap vormen voor steltlopers die in het gebied broeden. Ook kan voorbijrazend treinverkeer in de winterperiode veel slachtoffers maken. Aangezien kemphaan en paapje aangewezen Vogelrichtlijnsoorten in het gebied zijn, is de kans aannemelijk dat de soorten waarvoor de doelen nu al niet worden behaald, geheel zullen verdwijnen.”

Is dit plan al definitief?

“Het tracé is gelukkig nog niet definitief. Mede omdat het tracé ook aan de Natura 2000-gebieden Rottige Meente en de Onlanden grenst, zou ik het ideaal vinden als van de plannen werd afgezien. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wil ik in ieder geval opperen om de treinverbinding om het Natura 2000-gebied heen te leggen. En het wallichaam te voorzien van een vossenraster, zodat is uitgesloten dat de vos zich er vestigt.”

Kunnen mensen helpen?

“Ja, ik kan het niet alleen. Hier heb ik de hulp bij nodig van iedereen die dit unieke vogelgebied een warm hart toedraagt. Daarom wil ik iedereen vragen om de petitie te tekenen. Verder kunt u helpen door voor de verkiezingen in maart goed te kijken naar de verkiezingsprogramma’s en niet te stemmen op partijen die de aanleg van de lijn in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.”

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws