Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock Alle berichten

Maai niet in bufferstroken, wegbermen en perceelsranden

Geplaatst op 9 mei 2023

Stroken, bermen en randen worden door veel vogels en andere dieren gebruikt als veilige haven. Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de mestwetgeving verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Daar mag niet worden bemest en mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Maar maaien mag wel, met als risico dat leefgebied van soorten wordt vernietigd.

Het broedseizoen is weer in volle gang. Van half april tot eind juli hebben veel vogels, maar ook insecten en zoogdieren als hazen, baat bij een veilige omgeving waar ze niet verstoord worden. Slootkanten, perceelsranden, wegbermen en andere randen kunnen voor veel dieren en planten die veilige omgeving zijn omdat ze minder intensief gebruikt worden. Daardoor zijn ze wat ruiger en bieden meer dekking en vaak ook meer voedsel. Soorten als patrijs, fazant, roodborsttapuit, graspieper, gele kwikstaart, geelgors en sommige eenden broeden graag in ruigere stroken en randen en zitten daar in die periode met hulpeloze jongen.

Bufferstroken

Nieuw is dat er dit jaar bufferstroken zijn bijgekomen vanuit het GLB en de Nitraatrichtlijn. Een bufferstrook ligt langs een waterloop, de waterloop ligt langs landbouwgrond. Op de bufferstrook mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Andere vormen van beheer zijn vaak wel toegestaan. En daar zit hem nu net de kneep. Door de stroken en randen in het broedseizoen te maaien, onder te werken of te vernieuwen, bestaat het risico dat het leefgebied van veel soorten vernietigd wordt. Nesten of jongen van vogels en hazen sneuvelen door het uitmaaien. Dagvlinders en andere insecten raken hun leefgebied kwijt. Zo weten we dat patrijzen graag in wat ruigere randen en bermen broeden, en daarmee uiterst gevoelig zijn voor werkzaamheden in die bermen en randen.

Laat stroken met rust

Veel dieren hebben een bepaalde tijd nodig tussen het moment waarop ze geboren worden en het moment waarop ze zichzelf kunnen redden. De kievit bijvoorbeeld heeft een ruime maand nodig, een soort als de patrijs nog veel langer. Daarom pleiten we ervoor dat perceelsranden, wegbermen, bufferstroken en andere stroken tussen nu en eind juli ongemoeid blijven.

Maaien mag dus in veel situaties, maar maaien moet lang niet altijd. Kijk daarom met gezond verstand naar de rand.

Afzenders

Vogelbescherming NederlandVan Hall Larenstein (project Kennismakelaar en Kennisplatform), BoerenNatuur en Willem Maris.

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid