Navigatie overslaan
Videostill tureluur Alle berichten

Goed nieuws Hedwigepolder

Geplaatst op 6 maart 2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het rijksinpassingsplan voor ontpoldering van de Hedwigepolder vastgesteld. De reacties in de zienswijzen hierop hebben geen wezenlijk andere inzichten opgeleverd. De realisatie van ‘nieuwe natuur' in de Hedwigepolder is nodig voor natuurherstel van de in Europa unieke getijdennatuur in de Westerschelde.
Dijksma meldde de vaststelling van het rijksinpassingsplan in een brief aan de Tweede Kamer. Nu start de beroepsprocedure en als het plan daar ongeschonden doorheen komt dan is het onomkeerbaar. De volharding van Vogelbescherming Nederland werpt dus zijn vruchten af!

Het rijksinpassingsplan is ten opzichte van de ontwerpfase aangevuld met een Nota van Beantwoording, waarin antwoord wordt gegeven op alle 2.014 ingediende zienswijzen. Daarnaast zijn de benodigde vergunningen en uitvoeringsbesluiten vastgesteld. Dat gaat om een hele reeks, te weten: een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet, een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet, twee vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet, een vergunning in het kader van de Waterwet en een besluit tot Onttrekking van de wegen aan het openbaar verkeer.

Natura 2000-gebied

Verder is het besluit genomen om de Hertogin Hedwigepolder voorlopig aan te wijzen als Natura 2000-gebied. Hiermee gaat de polder uiteindelijk deel uitmaken van het bestaande Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Het rijksinpassingsplan werd tegelijkertijd met de vastgestelde vergunningen en uitvoeringsbesluiten op 19 februari bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tot en met 2 april 2014 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.