Navigatie overslaan
Roerdomp / Agami - Bence Mate Alle berichten

Beschermingsplan Moerasvogels revisited

Geplaatst op 12 oktober 2016

Vogels beschermen is vaak een zaak van lange adem. Drie filmpjes laten zien hoe Vogelbescherming tien jaar geleden te werk ging met het Beschermingsplan Moerasvogels en wat je daar nu van terugziet. Spoiler alert: beschermen werkt! Deel 1: Lepelaarplassen.

In drie afleveringen neemt Bernd de Bruijn – de moerasvogelman van Vogelbescherming - je mee naar gebieden die sterk zijn verbeterd mede dankzij het Beschermingsplan Moerasvogels.

Lepelaarplassen

De Lepelaarplassen (bij Almere) waren 15 jaar geleden sterk aan het verdrogen. De roerdompen die er leefden, dreigden hun leefgebied kwijt te raken. Vogelbescherming betaalde mee aan het herstel van deze natte natuur. Beheerder Flevo-landschap kon daardoor aan de slag. Maar we deden meer.

Geld én kennis

Behalve een financiële bijdrage leverde Vogelbescherming ook specifieke roerdompkennis om de Lepelaarplassen weer geschikt te maken voor deze vogel van de Rode Lijst. Door onderzoeksgegevens naar leefwijze van de roerdomp te combineren en over de kaart van de Lepelaarplassen te leggen, wisten de betrokkenen welke plekken van het gebied het best aangepakt konden worden. Zo zijn er glooiende oevers aangelegd waar nieuw rietland kon ontstaan.

Spectaculaire woudaapjes

En het resultaat is er! In de Lepelaarplassen broeden weer volop roerdompen. Nog spectaculairder is misschien dat ook het nog zeldzamere woudaapje is gaan broeden en dat intussen de grote zilverreiger zich in het gebied heeft gevestigd! Tot dat moment broedden grote zilverreigers alleen in de Oostvaardersplassen.

Woudaap / Agami - Marc Guyt Woudaap / Agami - Marc Guyt

Beschermingsplan Moerasvogels katalysator

Natuurlijk zijn de Lepelaarplassen niet alleen succesvol als broedgebied voor moerasvogels door de bijdrage van Vogelbescherming tien jaar geleden. Deze bijdrage bleek wel een katalysator. De laatste jaren zijn meerdere ‘deelprojecten’ uitgevoerd die allemaal belangrijk bijdroegen aan het huidige vogelsucces. Beheerder Flevo-landschap werd daarbij bijgestaan door Vogelbescherming, maar ook door de Provincie Flevoland en natuurlijk de begunstigers van het Flevo-landschap.

Opvolging Beschermingsplan Moerasvogels

  1. Jacobslenken: Een kleiner project van enkele hectaren waarbij enkele waterpartijen zijn gegraven.
  2. Het plan Roerdomp waarbij bovenstaand project is uitgebreid met een groter deel open water met eilanden (totaal ca 15 ha). Daarmee is waterriet ontstaan waar roofdieren maar heel moeilijk bij kunnen komen.
  3. Natura 2000-project ‘Vernatting Lepelaarplassen’ waarbij een kade dwars door de Lepelaarplassen is aangelegd. Hierdoor kon het peil in een groot deel van de Lepelaarplassen (ca 250 ha), inclusief de Plan Roerdomp-locatie, flink verhoogd worden. Deze vernatting is volledig betaald door Provincie Flevoland. 2016 was het eerste jaar waarin het peil echt hoger was. Dat leidde tot 4 of 5 paartjes roerdompen en een flinke kolonie grote zilverreigers. Kers op de taart waren 2 paartjes bruine kiekendieven.

Gezond riet voor moerasvogels

Nederland is een waterrijk land. Maar veel van onze moerassen zijn verdroogd en dichtgegroeid. Dat is niet goed voor moerasvogels zoals roerdomp,  porseleinhoen en grote karekiet. In de Groote Wielen en Loosdrechtse Plassen gaan we nieuw moeras aanleggen. Helpt u mee?

Help mee gezond riet aan te leggen

Actieplan Bedreigde Vogels

Met het Actieplan Bedreigde Vogels wil Vogelbescherming de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven. We kunnen ons geen Nederland voorstellen zonder vogels als kemphaan, velduil en grote karekiet.

download Actieplan