Navigatie overslaan
Stormmeeuw / Elwin van der Kolk

Stormmeeuw

Mew Gull, Larus canus - Meeuwen (Laridae)

De stormmeeuw is een middelgrote meeuw met erg lange vleugels die vooral in de winter in weilanden zeer talrijk is, maar ook in de stad voorkomt. Broedt vaak in kolonies en komt vooral in de kustprovincies voor.

Stormmeeuw / Agami

Herkenning

Lijkt enigszins op zilvermeeuw maar is kleiner, heeft donkere in plaats van felgele ogen, geelgroene in plaats van roze poten en een kleinere en dunnere snavel dan de zilvermeeuw. Adulte vogel heeft blauwgrijze bovendelen, witte onderdelen en zwarte vleugelpunten met witte stippen. De juveniele vogel heeft een bruingevlekte rug en een donkere tekening op de kop.

Geluid

Hoog en schril, vaak ook keffend.


40-60 cm, spanwijdte 110-125 cm

Deze soort lijkt op:

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Leefwijze

Broeden

Broedt in kolonies die sterk in grootte kunnen variëren tussen eind april en begin juni, met een piek begin mei. Heeft één nest per jaar met meestal 3 eieren. Bouwt een komvormig nest van plantenmateriaal op gras, zand, kiezels of aarde; ook op daken en in dennen. Broedduur 24-25 dagen. Jongen stappen na 4 dagen uit het nest en kunnen na 30 tot 35 dagen vliegen.

Video in nieuw venster openen

Leefgebied

Broedt meestal in kustgebieden, maar soms ook in het binnenland, zoals in Noord-Holland, het rivierengebied, de Noordoostpolder en de Zeeuwse Delta. Vormt kleine kolonies in open duinen, strandvlakten, kwelders, schorren, op gebouwen en opslagterreinen. 's Winters vooral op weilanden te vinden.

Voedsel

Schelpdieren, zeepieren, regenwormen en andere ongewervelden. Daarnaast vis en soms andere gewervelden zoals kleine vogels en zoogdieren. Zoekt vooral lopend in weilanden naar voedsel, maar berooft ook andere vogels van voedsel, jaagt op vliegende mieren en pikt voedsel op van het water.

Vogeltrek

Nederlandse stormmeeuw is vooral een standvogel en overwintert hier. Deze populatie wordt aangevuld met stormmeeuwen uit Scandinavië, Rusland en het Oostzeegebied. Een klein deel trekt, maar slechts over kleine afstanden. In juli-september trekken grote hoeveelheden stormmeeuwen uit andere landen langs de Nederlandse kust. Tussen februari en mei trekken die weer terug.


Verspreiding en aantal

vrij schaarse broedvogel | jaarrond aanwezig | doortrekker en wintergast in zeer groot aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Broedt pas sinds 1908 in ons land. Sterke groei tot 1980, daarna daling onder meer doordat vossen de nesten in duinkolonies verstoren.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 2600-3000 (in 2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars 270.000-380.000 (in 2016-2021)
Doortrekkers 240.000-380.000, mrt (in 2016-2021)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Vooral in open graslandgebieden, ook in de stad en aan het strand.

In Europa

Stormmeeuwen zijn te vinden langs de kusten van West-Europa. In Schotland en Scandinavië ook vrijwel overal in het binnenland. In de winter is de stormmeeuw het talrijkst. Dan brengen grote aantallen Scandinavische vogels een bezoek aan het Waddengebied en de West-Europese Noordzeekust en Atlantische kusten.

Meer informatie


Bescherming

Veel meeuwenkolonies in duingebieden zijn verdwenen door de komst van de vos naar deze gebieden, eind jaren '80. Deze vogels zochten oplossingen voor het ontstane probleem door te verhuizen naar Waddeneilanden, waar geen grondpredatoren voorkomen; een ander deel is op gebouwen gaan broeden. In het ons omringende buitenland is dezelfde situatie aan de orde.

Als een soort op de Rode lijst verschijnt, samengesteld door de Nederlandse overheid, is er al sprake van een flinke bedreiging. Mede daarom heeft Vogelbescherming ook een Oranje lijst laten opstellen, zodat je kan ingrijpen om te voorkomen dat een vogel op de Rode lijst terecht komt. De stormmeeuw staat op de Oranje lijst van Nederlandse broedvogels.

Wat wij doen

Vogelbescherming zet zich op allerlei manieren in voor de bescherming van belangrijke vogelgebieden in Nederland, zoals het duin- en kustgebied of het Waddengebied, waar ook vaak stormmeeuwen broeden of voedsel zoeken. Dat doen we door kennisoverdracht en door voorbeeldprojecten. Verder maakt Vogelbescherming zich sterk voor een duurzamere visserij, zoals in het Waddengebied en in het IJsselmeer én voor natuurreservaten op de Noordzee.

Wat kun jij doen

Kolonies van stormmeeuwen hebben bescherming nodig hebben tegen verstoring.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

De stormmeeuw is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn stormmeeuwen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de stormmeeuw is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

De Wet natuurbescherming biedt gedurende het broedseizoen bescherming aan de nesten van de stormmeeuw, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal