Navigatie overslaan
Ruigpootbuizerd / Elwin van der Kolk

Ruigpootbuizerd

Rough-legged Buzzard, Buteo lagopus - Sperwerachtigen (Accipitridae)

De ruigpootbuizerd is de buizerd van het noorden, die leeft van lemmingen en woelmuizen. Een echte trekvogel die bij ons van oktober tot april wordt gezien in open land. Hij is behoorlijk zeldzaam en pas op: buizerds met kleur en tekening die lijken op die van de ruigpoot zijn algemeen en worden vaak aangezien voor ruigpootbuizerd.

Ruigpootbuizerd / Agami

Herkenning

De ruigpootbuizerd heeft lange vleugels en vliegt met soepele, trage vleugelslag. Heel anders dan buizerd met zijn stijve, snellere vleugelslag. De staart heeft een witte basis en een of meer zwarte banden. Onder de vleugels zitten grote zwarte polsvlekken en de meeste ruigpoten hebben een zwart buikschild. Van dichtbij is het bevederde loopbeen te zien. Bidden doen zowel buizerds als ruigpootbuizerds. Maar de ruigpoot doet dat wel vaker.

Geluid

Miauwende roep, lijkt op die van buizerd. Niet in Nederland te horen.


45-63 cm, spanwijdte 120–153 cm

Deze soort lijkt op:

PARTRIDGE

De ernstig bedreigde patrijs is het boegbeeld van het project PARTRIDGE. In twee proefgebieden in Brabant en Zeeland worden hagen aangeplant en ‘keverbanken’ (50 cm verhoogde stroken van drie meter breed ingezaaid met een gras-en-kruidenmengel) aangelegd. En deze aanpak blijkt te werken.

Lees meer over PARTRIDGE

Leefwijze

Broeden

Paren zijn territoriaal. Baltsvluchten om territorium te markeren. Bouwt nest gewoonlijk op de grond, op een rotsrichel, heel soms in een lage boom. Broedtijd mei-juni. Eén legsel, aantal eieren sterk afhankelijk van hoeveelheid voedsel. In jaren met weinig voedsel 2-3 eieren, als er veel voedsel is wel 5-7. Broedduur 28-31 dagen, begint na leggen eerste ei. Jongen vliegvlug na 34-45 dagen. Worden nog 3-5 weken gevoerd.

Leefgebied

In open duin, grote heidevelden en hoogvenen, ook wel akkers, weilanden en jonge bosaanplant. Op trek ook in andere landschappen. Broedt op toendra's, in open taiga en in bergachtige gebieden en hoogvlaktes.

Voedsel

Kleine zoogdieren: vrijwel uitsluitend woelmuizen en in het broedgebied lemmingen. Zelden grotere prooien en dan alleen als er gebrek is aan kleine zoogdieren. Jaagt veel vanuit de lucht, in rustige glijvlucht, vaak onderbroken door langdurig bidden. Ook wel vanuit zit, een paaltje, lage boom of vanaf de grond.

Vogeltrek

Verlaat de noordelijke broedgebieden geheel en trekt in Europa vanuit Scandinavië vooral zuid- en zuidoostelijk weg, naar Midden en Oost-Europa, zuidelijk tot in de Balkan en Noord-Griekenland. In Nederland te zien vanaf oktober tot in april. In jaren met een goed broedsucces, veel oostenwind in de trektijd of veel sneeuw zijn er bij ons meer dan in andere jaren.

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak een keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk onze optiek

Verspreiding en aantal

wintergast in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Neemt sinds 1980 af als wintervogel; de aantallen in de laatste tien jaar zijn te laag om een trend te berekenen. In sommige jaren invasies, zoals in de herfst van 2011.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 50-80 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

In normale winters vooral in en rond de Oostvaardersplassen, in de Lauwersmeer en op de Waddeneilanden. In invasiejaren op veel meer plaatsen in open land met veel veldmuizen.

In Europa

Fenno-Scandinavië en Noord-Rusland.

Meer informatie


Bescherming

Had vroeger veel te lijden van vervolging en vergiftiging door pesticiden. Sterfte verder door verkeer, elektrocutie (hoogspanningsleidingen) en als bijvangst in vallen van pelsjagers.

Wat kun jij doen

Ruigpootbuizerds profiteren van woelmuisrijke situaties, in dynamische, natuurlijke open landschappen (duinen, kwelders) en in boerenland.
Vindt u een dode, verzwakte of gewonde ruigpootbuizerd, neem dan contact op met de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Meer weten?

Actuele berichten

Downloads


Wet- en regelgeving

De ruigpootbuizerd is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn ruigpootbuizerds beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de ruigpootbuizerd wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal