Navigatie overslaan
Noordse nachtegaal / Elwin van der Kolk

Noordse nachtegaal

Thrush Nightingale, Luscinia luscinia - Vliegenvangers (Muscicapidae)

De noordse nachtegaal neemt in Noordoost-Europa de plaats in van de nachtegaal. De zang is ook zeer explosief met grote uithalen. In sommige jaren met gunstige oostenwinden raakt er een noordse nachtegaal tot in Nederland verdwaald.

Noordse nachtegaal / Agami

Herkenning

Als nachtegaal, maar donkerder, meer aardbruin van kleur en met zwakke vlekjes op de borst. Onopvallende vogel die zich hoofdzakelijk in de dichte begroeiing ophoudt en zich zelden laat zien. Zingt zeer luid, vaak 's nachts. Overwegend grijsbruin van boven met vage vlekken op de lichte buik. Staart roodbruinig.

Geluid

Zang zeer luid, trager dan nachtegaal, lijsterachtig, met kenmerkende klokkende geluiden en harde ratels. Het bekende crescendo van de nachtegaal ontbreekt. Roep een ijl "hiep" (op één toonhoogte) en een ratelend droog "errr".


16-17 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt vanaf midden mei-begin juli. Heeft één legsel per jaar van 4-6 eieren. Broedduur 13 dagen. Los komvormig nest van blaadjes en grasjes bekleed met onder andere haar op de grond, verscholen tussen dode takken, bladerenhopen of wortels. Na 10 dagen jongen vliegvlug. Daarna nog 2-3 weken afhankelijk van de ouders.

Leefgebied

De noordse nachtegaal houdt van dichte schaduwrijke struikvegetaties, bosschages, struwelen en weelderig begroeide tuinen, vaak in de buurt van water.

Voedsel

Insecten (onder meer kevers) en andere geleedpotigen (spinnen, duizendpoten), ook slakjes. In de herfst ook wel bessen. Foerageert op de grond onder struiken.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker. Overwintert in Oost-Afrika, ten zuiden van Tanzania en zuidelijker (Zimbabwe, Zambia, Mozambique tot de noordpunt van Zuid-Afrika). Maakt tussenstop in Ethiopië in najaar, maar neemt (waarschijnlijk) andere route in voorjaar. Voorjaarstrek gedocumenteerd in Kenia van eind maart tot half april. Terugkeer in broedgebied van begin mei tot begin juni.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

vrij schaarse broedvogel | wegtrekkend | doortrekker in groot aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Het aantal waarnemingen van doortrekkers in Nederland laat een licht stijgende lijn zien, wat hoogstwaarschijnlijk te danken is aan een stijgend aantal waarnemers. Hierdoor is de soort niet meer zeldzaam genoeg om door de CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) beoordeeld te worden (>2 gevallen per jaar). Internationale populatie is stabiel. Er is één geslaagd broedgeval bekend (Flevoland, 1995).

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 0-1 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers aantal onbekend

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Deze zeldzame soort is soms te vinden in moerasbossen, in mei-juni. Wordt ontdekt door de luide, kenmerkende zang.

In Europa

Tegenhanger van nachtegaal in noordoostelijke helft van Europa. In Oost-en Noordoost-Europa, van Denemarken en Noord-Duitsland westelijk, halverwege Finland noordelijk en Roemenië zuidelijk verder oostelijk tot ver in Rusland.

Meer informatie


Bescherming

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefene

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Wet- en regelgeving

De noordse nachtegaal is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn noordse nachtegalen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de noordse nachtegaal wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal