Navigatie overslaan
Noordse stormvogel / Elwin van der Kolk

Noordse stormvogel

Northern Fulmar, Fulmarus glacialis - Stormvogels (Procellariidae)

Vogel van open zee, aan de kust te zien bij stevige, aanlandige wind. Dat aantal kan oplopen tot duizenden in de periode september-december. Vliegt met stijve vleugelslagen, kantelend, vaak laag boven de golven. Komen alleen aan land om te broeden.

Noordse stormvogel / Agami

Herkenning

Overwegend grijswitte zeevogel, met weinig contrast maar tamelijk opvallende lichte vlekken op bovenvleugel. Dik lichaam met stierennek, korte snavel. Smalle, rechtgehouden vleugels. Stijve vleugelslagen, vliegt vaak kantelend en keilend laag boven zee.

Geluid

Laag, schor gekakel en gesnurk in de kolonie.


43-52 cm, spanwijdte 102–112 cm

Deze soort lijkt op:

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten. Veel plezier!

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Leefwijze

Broeden

Koloniebroeder. Broedt op richels, ook wel in holen en rotsspleten. Bouwt geen nest. Eén legsel, één ei. Broedtijd mei-september. Broedperiode gem. 49 dagen. Jongen vliegvlug na 46-53 dagen.

Leefgebied

Open zee in arctische, subarctische en gematigde zone; in Nederland in ondiep kustwater, alleen bij stevige aanlandige wind. Mijdt warmere wateren. Broedt vooral op steile kliffen aan zee (liefst op eilanden), maar soms ook ver in het binnenland op berghellingen en in lager gelegen, open (gras)land. Soms aan gebouwen.

Voedsel

Vooral vis (zoals lodde, wijting, kever, zandspiering) maar ook inktvis, zoöplankton (vooral vlokreeften), kwallen, visafval en aas. Voedselsamenstelling zeer divers, hangt sterk af van locatie.

Vogeltrek

Vogels in noordelijke broedgebieden trekken zuidwaarts bij dichtvriezen van de zee. Overwintert in Atlantische Oceaan en Noordzee, mijdt (sub-)tropische wateren. Jongen trekken verder dan volwassen vogels. Kan ook in de broedtijd duizenden kilometers trekken. Bij ons vooral in september-november op trek te zien.


Verspreiding en aantal

doortrekker en wintergast in groot aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

In de laatste twee eeuwen sterk toegenomen. Maar sinds de jaren tachtig zijn de aantallen broedvogels in Europa met meer dan 40% afgenomen.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Langs de hele kust te zien bij stevige, aanlandige wind. Vooral in de herfst; september is de beste maand.

In Europa

Broedt aan de kusten van Ierland, Groot-Brittannië, IJsland, Faeröer en Noorwegen en Spitsbergen, maar ook in Bretagne, Normandië en op Helgoland en de westkust van Noorwegen.

Meer informatie


Bescherming

In verleden veel bejaagd als voedselbon. In sommige kolonies veel predatie door vossen, ratten, muizen e.d. Kwetsbaar voor olievervuiling. Veel sterfte door eten van afval op zee (vooral plastic) en door bijvangst in de visserij. Massale sterfte in de Noordzee in 2004 geweten aan meerdere oorzaken (voedselgebrek, langdurig slecht weer, hoog niveau van verontreinigde stoffen in lichaam).

Wat wij doen

 • Vogelbescherming streeft onder meer naar een stelsel van Marine IBA’s (belangrijke vogelgebieden op zee).
 • Vogelbescherming werkt aan het vergroten van de bekendheid van de Noordzee als essentieel gebied voor zeevogels
 • Met BirdLife International ijvert Vogelbescherming in Europa voor een natuurvriendelijke Marine Policy, om de aanwijzing van Marine IBA’s (zeereservaten voor met name vogels) te bespoedigen, om de sterfte onder zeevogels door visserij te verminderen en om de visserij duurzaam te maken.
 • Vogelbescherming houdt een vinger aan de pols bij de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee. Vogelbescherming pleit voor een gedegen onderzoek voordat de plannen vorm krijgen.

Wat kun jij doen

Plastic afval is een bedreiging voor noordse stormvogels. Zij zien het aan voor voedsel. Laat daarom geen ballonnen op!

Actuele berichten

Downloads

Drieteenstrandloper / Shutterstock

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

Neem MijnVogelvinder.nl in je hand en herken vogels door het hele land! MijnVogelvinder.nl is een web-app voor de mobiele telefoon. Deze handige vogelwegwijzer voor onderweg vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien.

Meer over MijnVogelvinder

Wet- en regelgeving

De noordse stormvogel is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn noordse stormvogels beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de noordse stormvogel wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

 • vogels opzettelijk te doden of vangen;
 • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
 • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
 • vogels opzettelijk te storen;
 • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

 • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
 • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
 • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
 • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal