Navigatie overslaan
Cettis zanger / Elwin van der Kolk

Cetti's zanger

Cetti's Warbler, Cettia cetti - Struikzangers (Cettiidae)

De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze. Hij laat zich herkennen aan een zeer kenmerkende en explosief voorgedragen zang. De laatste jaren neemt het aantal in ons land toe doordat de winters niet meer zo streng zijn. Naast Zeeland en Zuid-Holland waar al langere tijd cetti’s zangers voorkomen, wordt de soort op steeds meer plekken in Nederland gemeld.

Cettis zanger / Agami

Herkenning

Een kleine bruine zangvogel met een ronde, vaak opgewipte staart. Diep roodbruin van boven, meer grijs van onderen. Opvallend koppatroon met donkere oogstreep en lichte wenkbrauwstreep en twee witte halve maantjes onder en boven het oog. Kan ook te verwarren zijn met kleine karekiet of snor, maar heeft een compacter lichaam en meer rossig warmbruine in plaats van geelbruine kleur.

Geluid

Best te vinden door zijn zang en roep; zang is explosief, klinkend als "(ti) CET-ti CET-ti, CET-ti". Roep is een schel geratel en een zwepend "tsk".


13,5-14,5 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat u zelf kunt vergelijken en uw keuze op uw gemak kunt maken. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt van april tot juli/augustus. Heeft één pg twee legsels met meestal 2-4 eieren, soms 5. Broedduur 16-17 dagen. Alleen het vrouwtje broedt. Slordig nest wordt vaak laag gebouwd (niet hoger dan 2 meter) in dichte vegetatie, in moerassig gebied in de buurt van water, maar wel boven droge grond. Jongen na 14-16 dagen vliegvlug. Daarna nog 2 weken door de ouders gevoerd. Hierna heeft de soort vaak nog tijd voor een tweede legsel. De jongen van het tweede legsel worden nog het verlaten van het nest zo'n 26 dagen gevoerd.

Leefgebied

De cetti’s zanger komt altijd in de buurt van water voor in dicht struikgewas of weelderige begroeide sloten.

Voedsel

Insecten en andere ongewervelden.

Vogeltrek

De cetti's zanger is een korte-afstandstrekker die door strenge winters hard getroffen wordt, maar zich flink uitbreidt na een zachte winter.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

schaarse broedvogel | wegtrekkend

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Na een voorspoedige groei vanaf 2005 kende de soort een explosieve toename vanaf 2010, met name te danken aan de zachte winters, waarbij de Biesbosch als bolwerk is ontstaan.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 3000-3500 (in 2019)
Geschat maximum aantal overwinteraars 1500-4000 (in 2013-2015)
Doortrekkers Broedvogel - jaarrond aanwezig

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

In de Biesbosch is de zang van de soort niet te missen.

In Europa

Broedvogel van een groot aantal landen rond de Middellandse zee.

Meer informatie


Bescherming

Het aantal cetti's zangers neemt toe in Nederland. De redenen hiervoor zijn nog niet helemaal duidelijk. Zachte winters zijn duidelijk profijtelijk voor de soort, want dan is er voor deze standvogel nog voldoende voedsel te vinden, net als de steeds vroeger bloeiende wilgen, die daarmee ook insecten aantrekken. Het merendeel van de cetti's zangers huist in de Biesbosch. De komende zal uitwijzen of de soort zich verder over Nederland zal verspreiden.

Wat wij doen

Goed beheerde gebieden zoals de Biesbosch - waar de cetti's zanger een thuis heeft gevonden - zijn de parels in de kroon van de Nederlandse natuur. Vogelbescherming pleit op verschillende manieren voor nog meer 'natte natuur' in Nederland van voldoende omvang. In het recente verleden leverde Vogelbescherming een belangrijke bijdrage aan het beschermen van moerasvogels via het Beschermingsplan Moerasvogels.


Wet- en regelgeving

Cetti’s zanger is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn cetti’s zangers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van cetti’s zanger is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal