Navigatie overslaan
Snor / Elwin van der Kolk

Snor

Savi's Warbler, Locustella luscinioides - Sprinkhaanzangers (Locustellidae)

Rode lijst

De snor is een broedvogel van dichtbegroeide oevers van meren, moerassen en kreken, die zijn nest bouwt in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden, die uit de vegetatie of van de grond worden gepikt. Snorren zijn trekvogels en brengen de winter door ten zuid(oost)en van de Sahara. De snor dankt zijn naam aan de snorrende zang; het geluid lijkt op een laag zacht kookwekkertje.

Snor / Agami

Herkenning

Overwegend egaal donkerbruin (bovendelen) en vuilwit (onderdelen) verenkleed, zonder tekening op de borst. Volle, afgeronde staart, sterk gekromde vleugels en lange onderstaartdekveren. Beste te herkennen aan de zang. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje.

Geluid

Zang is een eindeloos aangehouden gesnor. Zoals de naam doet vermoeden meer gesnor dan het geratel van de sprinkhaanzanger.


13-15 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt van half mei tot begin juli, vaak twee broedsels met 3 tot 6 eieren. Broedduur 12-14 dagen. Het nest wordt gemaakt in oud, staand riet (riet, lisdodde, galigaan). Een ondergroei van ruigtekruiden of oude, geknikte rietstengels lijkt een belangrijke voorwaarde te zijn. Het nest is goed verborgen op minder dan 50 cm boven het water of zompige grond in watervegetatie. Jongen zitten 11-15 dagen op het nest.

Leefgebied

Brede, dichte, vochtige en natte vegetaties van jong en overjarig riet en zeggen.

Voedsel

Voornamelijk insecten, spinnen e.d., die laag boven het water in dichte vegetatie wordt opgezocht. Sluipt als een muis door de vegetatie; is foeragerend zeer zelden te zien.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker. Onze vogels trekken in augustus, begin september weg en overwinteren in Afrika in Senegal, Mali, Tsjaad en Ghana. Vogels die meer oostelijk broeden overwinteren in Soedan en Ethiopië. Rond februari begint de terugtrek, maar sommige kunnen zelfs half april pas vertrekken. Vanaf begin april tot in mei worden de broedplaatsen in Nederland bezet. Omdat ze 's nachts trekken, weten we niet veel over of ze in groepen trekken of alleen.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

vrij schaarse broedvogel | wegtrekkend

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Deze echte moerasvogel broedde tot ver in deze eeuw in grote delen van westelijk Nederland. In het oosten was de verspreiding beperkt tot veengebieden en de grote rivieren. Sinds 1975 is de snor bijna overal in aantal afgenomen, ook in de voormalige bolwerken in het Utrechts/Hollands plassengebied en de Friese meren. De belangrijkste broedgebieden bevinden zich tegenwoordig in Friesland, Flevoland, Noordwest-Overijssel en de Biesbosch.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen 2800-3600 (in 2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers Broedvogel - wegtrekkend

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Zingt veel 's nachts. Bekende plekken zijn Kortenhoefse en Ankeveense Plassen, Naardermeer, de Oostvaardersplassen, de Biesbosch, de Wieden/Weerribben en recent ook de Onlanden (onder Groningen)

In Europa

De snor komt dun verspreid voor in geheel gematigd Europa; het voorkomen is gebonden aan dichte vegetaties van riet- en zeggenmoerassen.

Meer informatie


Bescherming

De snor staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'kwetsbaar'.

Het is niet geheel duidelijk in hoeverre de afname van de snor van doen heeft met problemen in de trek- en overwinteringsgebieden. Droogte in de Sahel is in ieder geval slecht voor deze soort. Zeker is dat ook het onnatuurlijk waterbeheer ('s winters laag en 's zomers hoog) in Nederland van veel door agrarisch gebied omgeven binnenwateren een rol speelt, evenals verdroging en verruiging van oevervegetatie en - plaatselijk - het omzetten van rietranden in akkerland. Daarnaast kan de toename van water- en oeverrecreatie en exploitatie van riet plaatselijk van belang zijn.

Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. Download het Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN–criteria.

Wat wij doen

Vogelbescherming heeft zich ingespannen voor de kwaliteitsverbetering van moerasgebieden. Onder meer door het opstellen van een Beschermingsplan Moerasvogels en door actieve inbreng bij de beheerplannen van Natura 2000-gebieden. Een vogel als de snor profiteert van goed beheerde moerasgebieden. Voor het beschermen van belangrijke wetlands heeft Vogelbescherming een netwerk van vrijwillige WetlandWachten. Zij fungeren als ogen en oren in het veld en rapporteren over misstanden en treden dan ook op met hulp van Vogelbescherming. Ook adviseren zij over beheermaatregelen. Vogelbescherming zet zich via BirdLife International in voor internationale vogelbescherming en bescherming van trekwegen van vogels.

Wat kun jij doen

Terreinbeherende organisaties en overheden kunnen zorgen voor voldoende omvang van rietlanden, zodat de snor een broedplek heeft. Goed beheer is daarnaast essentieel, verruiging en verbossing van het riet maakt het tot een ongeschikte broedplek, net als intensief maaien. De soort heeft overjarig riet nodig, liefst met een oude "kniklaag".

Meer weten?

Downloads


Wet- en regelgeving

De snor is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn snorren beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de snor wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

De wet biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen van vogels, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn. De nestbescherming geldt voor alle soorten gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nesten van snorren zijn alleen gedurende het broedseizoen beschermd.

Verschillende broedgebieden van snorren zijn aangewezen en beschermd als Natura 2000-gebied. De belangrijkste daarvan zijn Biesbosch, De Wieden, Oostelijke Vechtplassen, Oostvaardersplassen en Weerribben. Voor deze gebieden gelden strenge regels voor alle activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben op de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen. De betreffende gebieden zijn te vinden in een database van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal