Wat willen we bereiken

1 Een natuurrijk platteland

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensiteit van het agrarisch landgebruik. Op de korte termijn wil Vogelbescherming resterende goede weide- en akkervogelgebieden veilig stellen. Voor de langere termijn is een ander soort landbouw nodig. Dit vraagt niet alleen een omslag in de agrarische wereld, maar ook van voedselproducenten en consumenten. De prijs van agrarische bulkproducten zoals melk wordt nu duur betaald: natuur en boerenlandvogels delven het onderspit. Vogelbescherming is met zijn netwerk van weidevogelboeren en Red de Rijke Weide-campagne aanjager van de noodzakelijke ommezwaai.

2 Topnatuur voor vogels

Nederland is van wereldwijde betekenis voor veel vogelsoorten door zijn vele waterrijke gebieden, zoals de Waddenzee en de Delta. Op papier zijn die gebieden goed beschermd. Desondanks hebben veel vogels het moeilijk. Door toenemende recreatie, overbevissing, bezuinigingen op terreinbeheer, of doordat vogels te weinig eten kunnen vinden in nabij gelegen landbouwgebieden. Ook zijn de natuurgebieden vaak te klein. Vogelbescherming zet zich daarom in voor de kwaliteit en omvang van de beschermde natuur.

3 Meer natuur in de stad

Verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. Tijdens het plannen van stadsuitbreidingen en stadsontwikkeling is er vaak te weinig aandacht voor natuur, terwijl dan de grootste winst is te boeken. Maar ook bestaande bebouwing kan veel vogelvriendelijker. Dat verhoogt de vogelrijkdom in onze directe woonomgeving. En daar profiteert iedereen van, want een natuurlijke omgeving is fijner om te wonen en bevordert de gezondheid.

4 Actieve samenleving voor vogels en natuur

De basis voor het werk van Vogelbescherming is de betrokkenheid van mensen bij vogels en natuur. Vogelbescherming wil daarom veel mensen bereiken en ze inspireren mee te doen met vogels beschermen.

5 Grenzeloze natuurbescherming

Vogelbescherming opereert al decennia ook buiten Nederland, want de natuur houdt niet op bij de landsgrenzen. Dat doen we als Partner van BirdLife International. Onze speciale aandacht hebben trekvogels waarvoor de Nederlandse natuur van essentieel belang is én de tropische natuur in het Nederlands Caribisch gebied.

Meer weten?

Gezond riet voor moerasvogels

Nederland is een waterrijk land. Maar veel van onze moerassen zijn verdroogd en dichtgegroeid. Dat is niet goed voor de roerdomp, porseleinhoen en grote karekiet. Vogelbescherming wil tientallen hectares rietland weer geschikt te maken voor moerasvogels.

Help mee gezond riet aan te leggen

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s en praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

Bestel gratis magazine