Navigatie overslaan
Torenvalk / Agami

Rode lijst van Nederlandse doortrekkende en overwinterende vogels

Aandacht vragen voor de toestand van onze vogels, is een terugkerend gegeven voor Vogelbescherming Nederland. Het gaat op veel fronten niet goed met ze. Maar we zijn ook in staat om het tij te keren, als we dat willen. 
Ruigpootbuizerd / Elwin van der Kolk Ruigpootbuizerd / Elwin van der Kolk

In Nederland beschouwt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het opstellen van Rode Lijsten als een invulling van de Conventie van Bern (artikel 1 en 3), het verdrag over het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa. Specifiek voor vogels is het hebben van een Rode lijst ook een verplichting die voortvloeit uit de Europese Vogelrichtlijn. Daarbij is steeds uitgegaan van de broedvogels. Vogelbescherming roept daarnaast op om ook aandacht te hebben voor doortrekkers en wintergasten in ons land en heeft daartoe Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd een Rode lijst voor deze vogels op te stellen.

Verdwenen - 2 soorten

Nederlandse naam Kust & Duin Zoet water & moeras Heide & hoogveen Bos Boerenland Stedelijk-gebied
dunbekwulp •••
poelsnip •••

Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot 

Ernstig bedreigd - 4 soorten

Nederlandse naam Kust & Duin Zoet water & moeras Heide & hoogveen Bos Boerenland Stedelijk-gebied
lachstern •••
ruigpootbuizerd •••
strandplevier •••
taigarietgans •••

Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot 

Bedreigd - 7 soorten

Nederlandse naam Kust & Duin Zoet water & moeras Heide & hoogveen Bos Boerenland Stedelijk-gebied
duinpieper •••
grote zaagbek •••
morinelplevier •••
ortolaan •••
paarse strandloper •••
velduil •••
waterrietzanger •••

Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot 

Kwetsbaar - 17 soorten

Nederlandse naam Kust & Duin Zoet water & moeras Heide & hoogveen Bos Boerenland Stedelijk-gebied
blauwe kiekendief •••
brilduiker •••
dodaars •••
draaihals •••
dwerggans •••
frater •••
IJslandse tureluur •••
kemphaan •••
kleine jager •••
kuifduiker •• •••
nonnetje •••
sneeuwgors •••
steenloper (Europa) •••
strandleeuwerik •••
torenvalk •••
zomertaling •••
zwarte stern •••

Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot 

Gevoelig - 9 soorten

Nederlandse naam Kust & Duin Zoet water & moeras Heide & hoogveen Bos Boerenland Stedelijk-gebied
goudplevier •••
kneu •••
reuzenstern •••
steenloper (Afrika) •••
vale pijlstormvogel •••
veldleeuwerik •••
visdief
waterhoen ••• •• ••
zeearend •••

Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot 

Fuut / Elwin van der Kolk Fuut / Elwin van der Kolk

Oranje lijst van Nederlandse doortrekkende en overwinterende vogels 2016 en hun leefgebied

Als een soort op de Rode lijst verschijnt, is er al sprake van een flinke bedreiging. Mede daarom heeft Vogelbescherming open ogen voor soorten die op de Rode lijsten ‘dreigen’ te komen, zodat je tijdig kunt ingrijpen. Onze oosterburen hebben daarvoor het begrip Vorwarnliste ingevoerd, een waarschuwingslijst. Vogelbescherming heeft in navolging daarvan zogenoemde Oranje lijsten laten opstellen voor zowel broedvogels als voor doortrekkers en wintergasten. Zowel de soorten van de Rode lijsten als die van de Oranje lijsten vragen om speciale aandacht. Meer over de juridische status van de Rode Lijst

Oranje lijst - 9 soorten

Nederlandse naam Kust & Duin Zoet water & moeras Heide & hoogveen Bos Boerenland Stedelijk-gebied
fuut •• ••
graspieper •••
keep •••
kleine zwaan •• ••
ringmus •••
spreeuw •••
tafeleend •••
witte kwikstaart •••
zwarte zee-eend •••

Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot 

Meer over de Rode lijst