Navigatie overslaan
Alle berichten

Voorlopig geen afschot van ganzen rondom Overijsselse Natura 2000-gebieden

Geplaatst op 9 maart 2023

De rechtbank Overijssel heeft de vergunning vernietigd die de provincie Overijssel verleende voor ganzenafschot in en rond beschermde Natura 2000-gebieden in het voorjaar en de zomer. De provincie heeft niet kunnen aantonen dat negatieve effecten op de broedvogels in deze gebieden met zekerheid zijn uitgesloten.

De rechtbank vernietigt met de uitspraak de vergunning die is verleend door de provincie Overijssel voor het afschieten van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in de zomerperiode (tussen 1 maart en 1 oktober) op agrarische percelen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden. Het gaat om negen Natura 2000-gebieden: De Wieden, Engbertsdijksvenen, Ketelmeer & Vossemeer, Rijntakken (deelgebied Uiterwaarden IJssel), Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Zwarte Meer, Weerribben, Sallandse Heuvelrug en Veluwerandmeren. Eind 2022 had de rechtbank de vergunning al vernietigd die voor deze gebieden was verleend voor de winterperiode.

Afschot verstoort broedvogels

Het afschot van de ganzen in en rond de Natura 2000-gebieden is zeer verstorend voor de aanwezige broedvogels. In dit geval gaat het om de broedvogelsoorten aalscholver, roerdomp, woudaap, purperreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning, watersnip en paapje. Deze vogels worden niet alleen verstoord door het harde geluid van de geweerschoten, maar ook door de aanwezigheid en bewegingen van de jagers, hun jachthonden en auto’s. Er waren maatregelen in de vergunning opgenomen om verstoring te beperken (mitigatiezones), maar die zijn volstrekt onvoldoende.

Porseleinhoen / Jelle de Jong Porseleinhoen / Jelle de Jong

Vergunning onvoldoende onderbouwd

Volgens de rechtbank blijkt onvoldoende uit de vergunning of het afschot geen negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden. Bovendien oordeelt de rechter dat het effectenonderzoek waarop de vergunning is gebaseerd, tal van gebreken bevat. Om deze redenen herroept de rechtbank de vergunning die de provincie heeft verleend voor de zomerperiode. Het is voorlopig dus niet meer toegestaan om ganzen te schieten in en rondom deze gebieden. De volledige uitspraak van 6 maart 2023.

Gang naar rechter al eerder succesvol

De uitspraak is onderdeel van een reeks overwinningen van Vogelbescherming rond ganzenafschot: Overijssel verklaarde in 2014 dat overal in de provincie grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen mochten worden afgeschoten. Eerder stelde de Raad van State al vast dat er een vergunning nodig was voor afschot in en bij Natura 2000-gebieden.

Uit deze uitspraak blijkt opnieuw dat de rechter streng meekijkt naar het effectenonderzoek dat aan zo’n vergunning ten grondslag ligt. De uitspraken bieden ook duidelijkheid voor andere provincies; voor afschot in en bij Natura 2000-gebieden is in beginsel een Wet natuurbescherming vergunning en een zorgvuldige en adequate passende beoordeling vereist!

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur