Navigatie overslaan
gierzwaluwnesten / Jip Louwe Kooijmans Alle berichten

Vogelbescherming komt op voor huismussen en gierzwaluwen

Geplaatst op 18 februari 2016

Komende jaren worden 110.000 woningen geïsoleerd in het project Stroomversnelling. Dat zal ook in het broedseizoen gebeuren. Daar staat tegenover dat er op grote schaal broedgelegenheid in de huizen wordt gecreëerd en broedende vogels worden ontzien. Vogelbescherming is positief over het project maar vindt dat de afspraak om op grote schaal broedgelegenheid aan te brengen onvoldoende is geborgd. Daarom heeft de organisatie bezwaar tegen de ontheffing van het ministerie van EZ aangetekend.

 

Stroomversnelling is een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties en bouwbedrijven. Doel van het project is een grondige isolatie van 110.000 woningen om daarmee een bijdrage te leveren aan klimaatdoelstellingen. De grootschalige renovatie vindt plaats gedurende het hele jaar, ook in het broedseizoen. Nesten van de gierzwaluw en de huismus zijn jaarrond beschermd. Het verwijderen van de nesten is verboden op grond van de Flora- en Faunawet en kan alleen plaatsvinden indien een ontheffing is verleend door de overheid. En dat kan alleen onder strikte voorwaarden, waaronder de eis dat er functionele vervangende nestgelegenheden aangebracht worden. Ook blijft de zorgplicht van kracht: als een nest bezet is moet de bouwer wachten tot de jongen zijn uitgevlogen.

Vogelbescherming geen partner

Door de afspraak dat er op grote schaal nestgelegenheid en plek voor vleermuizen wordt geschapen staat Vogelbescherming positief tegenover Stroomversnelling. Niet eerder is er op zo’n grote schaal bij een renovatieproject rekening gehouden met vogels en vleermuizen. Vogelbescherming is niet als partner bij dit project betrokken, maar adviseert inhoudelijk. Voor Vogelbescherming is Stroomversnelling nadrukkelijk een experiment: gaan de bouwers goed om met de afspraken dan biedt het een enorme kans voor de soorten die leven in stedelijk gebied.

Bouwers komen afspraken niet na

Uit de eerste pilots blijkt echter dat 50% van de bouwers de afspraken niet goed nakomen: er zijn geen alternatieve nestgelegenheden aangebracht op verschillende projectlocaties. De nieuwe ontheffingen die onlangs zijn verleend aan de bouwers bieden onvoldoende waarborgen dat dit niet opnieuw gebeurt. Bovendien ontbreekt de controle op de naleving van de voorschriften. Vogelbescherming heeft daarom bezwaar aangetekend tegen de nieuwe ontheffingen.

Vogelbescherming blijft bereid tot overleg met alle partijen, in samenwerking met de soortdeskundigen en gaat er vanuit dat de ontheffingen door Economische Zaken zo snel mogelijk wordt aangepast.