Navigatie overslaan
Steven de Bie / Fred van Diem Alle berichten

Steven de Bie: kom nu al in actie

Geplaatst op 19 april 2021

Vogels zijn de thermometer van een gezond landschap, aldus Steven de Bie. Hij houdt zich bezig met vogelonderzoek in de driehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Een prachtig stuk Nederland dat hij graag wil behouden. Met zeearenden als een nieuwe soort. Daarom hoopt hij dat er weloverwogen beslissingen worden gemaakt binnen zijn regio.
Steven de Bie / Fred van Diem Steven de Bie / Fred van Diem

Naam:   Steven de Bie (70)

Plaats:   Klarenbeek

Vrijwilliger:   Actief lid van de Vogelwerkgroep Zutphen e.o.

RES-regio:   CleanTech Regio

1. Wat speelt er in jouw gebied?

In mijn regio is veel natuur. Het stroomgebied van de IJssel, de Achterhoek en de Veluwe. Hier windmolens of zonneparken plaatsen vraagt om zeer omzichtig handelen. Het initiatief daarvoor ligt in handen van de Cleantech Regio, zo wordt onze RES-regio genoemd. Daarin werken acht gemeenten samen. Het plan wat zij nu hebben opgesteld, gaat uit van ongeveer 900 hectare zonneparken en 65 windmolens. Daarvoor zijn nu een aantal zoekgebieden aangewezen. Deze regio heeft verschillende waarden, zoals die van het landschap, de biodiversiteit en de belevingswaarde voor bewoners en toeristen. Wat mij zorgen baart, is dat ik deze waarden nauwelijks terugvind in de afwegingen die zijn gemaakt bij het aanwijzen van zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Zonneparken worden gezien als een kans om de biodiversiteit te verhogen, maar die bewering gaat mank als je niet aangeeft onder welke voorwaarden dit dan moet gebeuren.

Zeearend / Birdphoto Zeearend / Birdphoto

2. Welke actie heb je ondernomen?

Wij hebben onze bezwaren en mening vroegtijdig aangekaart bij de betrokken gemeenten.  Er zijn voldoende studies naar verlies van biodiversiteit, versnippering, verdroging en vermesting van het landschap, dus we kwamen met een goed onderbouwd verhaal. Daarbij hebben we ook de door Vogelbescherming Nederland gemaakte risicokaart aangeboden met een focus op vogelgebieden. De impact van vooral de windmolens op vogels is groot.

Waar mogelijk proberen we ook mee te denken. Toen de aanleg van het zonnepark een feit was, hebben we als vogelwerkgroep de investeerder van het park aangesproken op hoe hij voor meer biodiversiteit kan zorgen. Met kruidenmengsels, nestvoorzieningen en paddenpoelen, bijvoorbeeld, kom je al een eindje. Maar dan moet daar wel ruimte voor worden gemaakt.

Huismus op zonnepanelen / Shutterstock Huismus op zonnepanelen / Shutterstock

3. Wat is je doel?

Ik ben zeker voor groene energie. Echter, ook de gevolgen voor het landschap in brede zin moeten worden meegenomen in de overwegingen. Daarvoor is toch meer debat nodig en een nationale planologische visie. Het onlangs voorgestelde burgerforum is een stap in de goede richting, vind ik. Hierdoor zou je als burger kunnen participeren in de besluitvorming. Nu heeft de Rijksoverheid de regie uit handen gegeven aan de regio’s en dreigt het landschap verder te versnipperen door wind- en zonneparken. Met landschapspijn als gevolg. In onze regio wijst het voorlopige plan naar locaties waar de windturbines en zonneparken schadelijk zullen zijn voor vogels. Bijvoorbeeld voor de wespendief en voor ganzen in daartoe aangewezen rustgebieden. De status van die rustgebieden kunnen we niet zomaar opheffen, iets wat de provincie nu wel op haar lijstje heeft staan. Terwijl de provincie ook een internationale verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van die ganzen!

Ik hoop daarom dat we het klimaatdebat wat breder gaan trekken. Dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. Maar ik vind het jammer dat niet ook andere mogelijke oplossingen voor het koolstofprobleem worden meegenomen. Daarbij denk ik aan terugdringing van onze energiebehoefte, ondergrondse opslag van CO2, de aanleg van moerasgebieden en aanplant van bomen, of de mogelijkheden van waterstofenergie. Landschapsherstel kan de uitstoot terugdringen. Er komt momenteel veel koolstof vrij door verdroging, denk aan de veenweidegebieden. Door deze weer te vernatten, helpen we de vastlegging van koolstof en ook de natuur.

Steven de Bie / Fred van Diem Steven de Bie / Fred van Diem

4. Heb je tips voor mensen als ze ook in actie willen komen?

Ik vind dat er meer op de grote trom geslagen mag worden. Niet afwachten tot er iets wordt besloten, maar nu al in actie komen. Organiseer je en laat je stem horen. En leg goede argumenten op tafel. Zorg dat je gesprekspartner wordt, want alleen demonstreren is niet voldoende.

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus