Navigatie overslaan
Patrijs / Shutterstock Alle berichten

Steun de nieuwe EU-natuurherstelwet

Geplaatst op 26 oktober 2022

De natuur is ernstig aangetast en staat onder zware druk. Het is daarom goed nieuws dat de Europese Commissie in juni een baanbrekend wetsvoorstel voor natuurherstel heeft gepresenteerd. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer willen dit wetsvoorstel echter afzwakken. Een slechte zaak, vindt Vogelbescherming en roept op om het EU-voorstel juist te steunen.

Aangetaste ecosystemen

De Europese Commissie bracht in juni 2022 een voorstel uit voor een nieuwe natuurherstelwet. Die moet er voor zorgen dat alle EU-lidstaten aangetaste ecosystemen herstellen en eenmaal herstelde natuur in stand houden.

Dat geldt voor natuurgebieden, zee-natuur, rivieren, landbouwgebieden, bossen en ook stedelijke ecosystemen. Via deze natuurherstelwet zijn de samenhangende crises op het gebied van biodiversiteit, klimaat en verontreiniging effectief en efficiënt aan te pakken. Onderdeel van het voorstel is ook een ‘verslechteringsverbod’ buiten Natura 2000-gebieden. Deze nieuwe vereiste stelt dat habitattypen en herstelde leefgebieden van soorten ook buiten Natura 2000-gebieden niet mogen verslechteren.

Onlangs kwam BirdLife International met een rapport waaruit blijkt dat een op de acht vogelsoorten in de wereld bedreigd is. Herstel van de natuur in Europa, in Nederland en in alle andere lidstaten is dus ook vanwege de vogels hard nodig.

Het EU-wetsvoorstel is niet alleen in het belang van vogels en natuur, maar juist ook voor mensen. Wij zijn immers net zo goed afhankelijk van een gezonde natuur voor ons voedsel, schoon water en onze gezondheid. Gezonde ecosystemen als veengebieden, graslanden, zoetwatergebieden, zeeën en bossen slaan ook grote hoeveelheden broeikasgassen op en dragen bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

Verslechteringsverbod

De Tweede Kamer heeft op 20 oktober jl. een motie van de BoerBurgerBeweging aangenomen waarin staat dat onze regering zich in Brussel maximaal moet inzetten om het ‘verslechteringsverbod’ uit de nieuwe EU-natuurherstelwet te krijgen, zodat Nederland niet op slot zou gaan. De motie werd ontraden door de regering, maar wel gesteund door een krappe Kamermeerderheid (waaronder de kabinetspartijen VVD en CDA). Dat is een slechte zaak, omdat het precies het tegenovergestelde voorstelt van wat nodig is: verdere afbraak in plaats van herstel.

Basiskwaliteit natuur

De motie van BBB suggereert ten onrechte dat de EU-natuurherstelwet als harde eis ook een verslechteringsverbod bevat voor groen in steden en dorpen. Maar daarvoor bevat het wetsvoorstel juist een flexibelere benadering: geen nettoverlies aan natuur en een geleidelijke toename van stedelijke groene ruimte. Kort door de bocht, het nieuwe voorstel biedt de mogelijkheid om in steden en dorpen natuur weg te halen om elders te compenseren, zolang de hoeveelheid stedelijk groen netto maar gelijk blijft/toeneemt.

Het beoogde voorstel van de Europese Commissie sluit goed aan bij de gewenste Basiskwaliteit Natuur in Nederland en het inrichten van een ‘natuurinclusieve’ samenleving, waarvoor brede steun was bij de regering en de Tweede Kamer. Zo kwam bijvoorbeeld de VVD al in 2018 met de motie ‘groen in de stad’, voor slimme oplossingen voor meer groen in steden. Het CDA diende later de – ook ruim aangenomen – motie in om met voorstellen te komen voor natuurinclusieve steden ten behoeve van biodiversiteit. Meer groen in de stad beschermt mensen ook tegen hittestress en zorgt voor betere luchtkwaliteit.

Gezonde toekomst

Voor Nederland is de EU-natuurherstelwet van groot belang omdat het duidelijk perspectief biedt om uit de stikstofcrisis te komen en om natuur, mensen en ondernemingen een duurzame en gezonde toekomst te kunnen bieden.

Teken de petitie

Een universitair hoofddocent landbouw- en voedselbeleid aan de WUR (Wageningen University & Research), Jeroen Candel, is een petitie gestart om de beoogde natuurherstelwet niet af te zwakken. Vogelbescherming steunt deze petitie net als andere natuurorganisaties. U ook?

Naar de petitie voor een krachtige natuurherstelwet.