Navigatie overslaan
Alle berichten

Steun de boeren die natuurvriendelijk produceren

Geplaatst op 30 juli 2015

 

Dit opinie-blog is geplaatst op The Milk Story. The Milk Story is een on- en offline community die de aandacht vestigt op een aantal grote uitdagingen voor de zuivelsector met betrekking tot gezondheid, duurzaamheid en het mondiale voedselvraagstuk.

De melkprijs zakt fors onder de 30 cent per kilo, Nederland overschrijdt het fosfaatplafond, worstelt met een nitraatoverschot, de beoogde weidegang van koeien blijft achter en met de natuur in het boerenland gaat het dramatisch slecht; de weidevogelstand bereikt een historisch dieptepunt. Ziehier in een notendop wat er speelt op het Nederlands platteland.

De economische en ecologische crises op het Nederlandse platteland vragen om een moedige stap richting vernieuwing. Dat begint met steun aan de boeren die nu al relatief extensief werken en rekening houden met natuur.

Twee parallelle crises

In feite zijn er twee parallelle crises op het platteland aan de gang: economisch en ecologisch. Crises, zo vindt Vogelbescherming, die zouden moeten leiden tot echte vernieuwing in de landbouw. Weg van de eenzijdige bulkproductie die zich richt op de wereldmarkt en op naar een evenwichtige productie, die in balans is met de natuurwaarden van het boerenland.

Heel wat Nederlandse melkveehouders laten zien dat dat kan. Zij werken tegen de stroom in nog steeds grondgebonden en relatief extensief. Ze hebben de afgelopen tijd niet grootschalig geïnvesteerd in een hogere productie. Deze boeren treft geen enkele blaam voor het overschrijden van de fosfaatnormen.

Helaas staan ook deze boeren onder druk, het wordt voor hen moeilijker het hoofd boven water te houden. Het agrarisch natuurbeheer biedt de boeren onvoldoende perspectief voor een langere termijn, terwijl ze dat wel verdienen. Ook hun melkprijs is gekoppeld aan de grillen van de wereldmarkt.  Een betere melkprijs voorkomt dat de boeren gedwongen worden tot verdere intensivering met alle gevolgen van dien. 

Fraai boerenland terug krijgen

Met een groep van deze boeren, de zogeheten Weidevogelboeren, werkt Vogelbescherming nauw samen. We zien de problemen waar zij mee worden geconfronteerd én we zien de wil om door te gaan met een natuurvriendelijke productie. De wil om in Nederland een fraai boerenland terug te krijgen, met weilanden vol bloemen, vlinders en weidevogels waar lekkere en gezonde producten vandaan komen.

Deze boeren verdienen de volle steun. Van de overheid maar ook van alle andere spelers in het 'melkveld': zuivelcoöperaties, retail en uiteindelijk ook de consument. Deze boeren vormen het voorbeeld dat gepromoot moet worden om tot de noodzakelijke duurzame landbouw te komen. Redden zij het niet, dan zijn we nog verder van huis.

Vogelbescherming vindt dat de huidige economische crisis in de melkveehouderij níet kan worden opgelost met almaar doorgaande bulkproductie. Dat is een heilloze weg die onherroepelijk leidt tot een verdere achteruitgang van de biodiversiteit.

Oproep aan overheid en zuivelsector

Onze oproep is: laten overheid en zuivelsector nu moed tonen en deze tijd gebruiken om samen met boeren en natuurorganisaties te werken aan een omslag naar een ecologisch duurzame landbouw. Dat begint met het bieden van betere kansen aan boerenbedrijven die nu al grondgebonden, relatief extensief werken en rekening houden met natuur. 

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u weidevogelboeren helpen? Zij weten precies wat nodig is om het de grutto’s, tureluurs en kieviten naar de zin te maken. Met een eenvoudige pomp op zonne-energie kunnen ze stukken van hun land natter maken.

U kunt helpen: betaal mee aan een zonnepomp en maak een stukje paradijs voor weidevogels!

Of koop de kaas die met respect voor weidevogels wordt geproduceerd.