Navigatie overslaan
Grutto / Shutterstock Alle berichten

Nieuw rapport toont aan: overheid faalt bij beschermen boerenlandvogels

Geplaatst op 10 april 2024

Betere gebiedsbescherming voor boerenlandvogels is hard nodig, concludeert Vogelbescherming Nederland op basis van het vandaag gepubliceerde rapport van Sovon Vogelonderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Grutto's en andere vogels die afhankelijk zijn van het boerenland komen nog verder in de gevarenzone als er nu geen maatregelen worden genomen.

Betere gebiedsbescherming

Het nieuwe rapport geeft een geactualiseerde inventarisatie van de belangrijke vogelgebieden in Nederland. Hieruit blijkt dat het in veel van deze gebieden niet goed gaat. Vooral voor soorten waar Nederland op internationaal niveau een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, zoals de grutto, wulp en tureluur, is er hoge noodzaak voor betere gebiedsbescherming. Deze vogels hadden decennia geleden al betere bescherming moeten krijgen, maar de Nederlandse overheid heeft stelselmatig de regels omzeild. Zo toont de grutto vanaf 1990 een significante daling van jaarlijks 5%. De afgelopen 50 jaar is de stand van 120.000 naar rond de 30.000 gegaan. Het is tijd dat daar verandering in komt voordat het te laat is.

Karsten Schipperheijn, directeur van Vogelbescherming Nederland: “Er moet een transitie plaatsvinden naar landbouw waar weer ruimte is voor vogels. Dit onderzoek toont het falend beleid van de afgelopen 20 jaar. Met name voor vogels die afhankelijk zijn van boerenland is er te weinig gedaan. Er is een veel betere bescherming nodig van gebieden waarin nog boerenlandvogels voorkomen. Het is echt noodzakelijk dat Nederland vaart zet achter de transitie in het agrarisch gebied."

Wulp / Jan Lok Wulp / Jan Lok

Natuurherstel en toekomstbestendige landbouw

De uitkomsten van het rapport bevestigen bovendien de urgentie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Natuurherstel en een transitie naar een extensievere en toekomstbestendige landbouw zijn belangrijke voorwaarden om de populatie boerenlandvogels te herstellen. Ook het Aanvalsplan Grutto is van belang: hierin worden concrete maatregelen voorgesteld ten behoeve van weidevogelvriendelijke landbouw. Dit plan, waarbij boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor weidevogels, moet redding bieden voor de weidevogels in ons land. Daadwerkelijke uitvoering door de overheid laat echter op zich wachten. Schipperheijn: “Dit moet goed en snel gebeuren, zodat we werken aan een toekomst waar vogels én boeren samen profiteren van ons boerenland.”

Nakomen verplichtingen

Nederland is juridisch verplicht om de Vogelrichtlijngebieden actueel te houden. De laatste keer dat er een actualisatie heeft plaatsgevonden, was zo'n tien jaar geleden. Het IBA (Important Bird Areas) rapport uit 2019 liet al zien dat Nederland feitelijk niet meer aan zijn verplichtingen onder de Vogelrichtlijn voldoet. De formerende partijen zullen aan de slag moeten om deze verplichtingen na te komen, door nu écht werk te maken van vogelvriendelijk landbouwbeleid. Dit zal niet alleen de vogels helpen, maar past ook binnen toekomstbestendige landbouw en sluit aan bij de wens van boeren die uitzien naar duurzame landbouwtransitie.

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer