Navigatie overslaan
scholekster / Nature in Stock Alle berichten

Project Holwerd aan Zee stopt

Geplaatst op 12 juni 2024

De Stuurgroep van Holwerd aan Zee heeft besloten de ontwikkeling van het project Holwerd aan Zee niet verder door te zetten. Voor Vogelbescherming Nederland een grote teleurstelling: “Het Waddengebied is van internationaal belang voor vogels en staat onder grote druk. Dit was een revolutionair project met groot draagvlak in de streek. Dat deze unieke stap voor vogels, natuur en mensen niet genomen wordt, zien we als een gemiste kans.”

Herstel Waddennatuuur

Holwerd aan Zee: sinds de start een bijzonder project dat als doel had om zowel de natuur als de leefbaarheid in de streek en de landbouw een impuls te geven. Er zou een doorgang door de dijk komen met broedeilanden voor vogels; een verbinding tussen de Friese wateren. Het getijdemeer moest trekkende vissen zoals glasaal, jonge palinkjes, de kans geven naar binnen te zwemmen. Voor het herstel van Waddennatuur zijn zulke verbindingen cruciaal.

Door recreatieve voorzieningen richtte het project zich ook op versterking van de lokale economie en vergroting van de leefbaarheid in dit deel van Friesland, dat lange tijd een krimpregio was. De landbouw zou door structuurverbetering profiteren van het project. Uniek aan Holwerd aan Zee was dat het voortkwam uit een initiatief uit de streek, getrokken door de Stichting Holwerd aan Zee.

Na jaren van onderzoek met inzet van verschillende gespecialiseerde bureaus lag er een technisch uitvoerbaar plan. Voor het eigendom, beheer en onderhoud van met name de doorgang door de dijk was het noodzakelijk dat de provincie of het Wetterskip Fryslân daarvoor de verantwoordelijkheid zou nemen. Deze bleken daar echter niet toe bereid. In april namen de Provinciale Staten een motie aan waarin uitdrukkelijk werd aangegeven dat de provincie hierin geen rol moet spelen. Ook bleek er op dit moment geen zicht op voldoende financiële middelen om het project te realiseren.

Op basis daarvan zag de Stuurgroep Holwerd aan Zee, bestaande uit de provincie, de gemeente Noordeast Fryslan, RWS, de Stichting Holwerd aan Zee en Vogelbescherming mede namens de Waddenvereniging en It Fryske Gea, geen mogelijkheid het project nog te realiseren.

Holwerd aan Zee / Buro Harro Een uitsnede uit gesneuvelde plan voor Holwerd aan Zee / Buro Harro Holwerd aan Zee / Buro Harro

Nauw betrokken

Vogelbescherming was met de Waddenvereniging en It Fryske Gea nauw betrokken bij de ontwikkeling van Holwerd aan Zee. Samen met de Stichting Holwerd aan Zee hebben de natuurorganisaties zich daarbij steeds ingezet voor een plan met een goede balans tussen bevordering leefbaarheid van de streek en natuurherstel.

In 2019 bracht de Nationale Postcode Loterij met een bijdrage van 15 miljoen euro aan Vogelbescherming uit het zogeheten Droomfonds de kans op realisatie van Holwerd aan Zee een flinke stap dichterbij. Het is dan ook een enorme teleurstelling dat het project nu niet doorgaat.

Vogelbescherming overlegt met de Nationale Postcode Loterij over een alternatieve besteding van het geld uit het Droomfonds.

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.  

Geef voor vogels