Navigatie overslaan
Grutto / Arnold van Kreveld Alle berichten

Politieke steun voor de grutto

Geplaatst op 26 juli 2016

Groen Links heeft op 25 juli het plan ‘Vogels de weide wereld in’ gepresenteerd voor het redden van de weidevogels in Nederland. Vogelbescherming is positief over dit initiatief en hoopt dat staatssecretaris Van Dam snel volgt met het door hem toegezegde Plan van Aanpak voor de weidevogels. Vogelbescherming vindt tevens dat een reddingsplan voor de grutto en andere weidevogels onderdeel van het volgende regeerakkoord zou moeten worden.

Het gaat dramatisch slecht met weidevogels in Nederland. De cijfers liegen er niet om: bijvoorbeeld de grutto met een afname van ruim 60% en de kievit met 45% in de afgelopen drie decennia. Het is een direct gevolg van hoe wij onze landbouwgronden inrichten met vooral ruimte voor productie en vrijwel geen plek voor natuur. Dat heeft er ook toe geleid dat de typische Nederlandse vergezichten met bloemrijke weilanden zo goed als verdwenen zijn. En daarmee de plek waar weidevogels hun jongen kunnen laten opgroeien. Dat is nog pijnlijker als je bedenkt dat Nederland voor deze vogels een cruciale rol speelt; zo broedt 90% van de grutto’s in de EU in ons land. Nederland heeft dus de internationale verantwoordelijkheid om goed voor deze vogels te zorgen.

Minimaal 40-duizend paar

De door Groen Links gepresenteerde initiatiefnota Weidevogelbeheer erkent deze grote verantwoordelijkheid. De nota bevat veel uitgangspunten die ook door Vogelbescherming worden bepleit. Zo stelt Groen Links dat er op basis van wetenschappelijk onderzoek en overleg met maatschappelijke organisaties de minimum omvang van populaties weidevogels moet worden vastgesteld. Voor de grutto noemt de nota het getal van minimaal 40.000 broedpaar; een aantal waar we nu al ver onder zitten. De minimale omvang van kerngebieden voor weidevogels die in de nota wordt genoemd van 200.000 hectare waarvan 70.000 hectare optimaal grasland, komt overeen met wat Vogelbescherming met de campagne Red de Rijke Weide nastreeft.

Wat doet Van Dam?

De initiatiefnota van Groen Links vormt in de ogen van Vogelbescherming een goede basis voor het Plan van Aanpak dat Van Dam maakt. Van Dam had toegezegd dat dit plan er voor 1 juli zou zijn, maar is er tot op heden niet. Teleurstellend gezien de urgentie van het probleem en de mogelijkheid om al in het begrotingsjaar 2017 rekening te houden met een extra inspanning voor weidevogels.

Vogelbescherming vraagt alle politieke partijen het voorbeeld van GroenLinks te volgen en zich sterk te maken voor weidevogels en dit onderwerp van de verkiezingen te maken. Gezien de grote verantwoordelijkheid van Nederland voor weidevogels zou het onderwerp in een volgend regeerakkoord een plaats moeten krijgen.